สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มี.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

จากนั้น พระราชทานเข็ม โล่ และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูรวมถึงบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน และผู้มีอุปการคุณ รวม 131 คน แล้วพระราชทานทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนช่างฝีมือในวัง หญิง, โรงเรียนช่างฝีมือในวัง ชาย, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนพระดาบส และ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดภาคใต้ รวม 523 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดทำการสอนมาครบ 36 ปี ในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 893 คน โดยวันนี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น ที่ 11 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จำนวน 40 คน

เวลา 17.25 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ได้ทอดพระเนตรประวัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยครั้งที่ 9 มีระเบียบวาระต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน, แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบัน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ, การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา, การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล ที่ยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย เพื่อจัดการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สภากาชาดไทย