สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 18.18 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เป็นวันสุดท้าย โดยวันนี้
มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,163 คน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความโดดเด่นด้านความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และได้ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการสร้างนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจน การบริหารการจัดการที่มุ่งสร้างภาวะผู้นำขององค์กร จนได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ที่มีความโดดเด่น และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มุ่งพัฒนางานด้านวิชาการโดยบูรณาการศาสตร์ที่เป็นสาขาอัตลักษณ์ กับสาขาอื่นให้เกิดความรู้ใหม่และหลากหลาย ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน นำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต