สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 18.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายวุฒิ สุมิตร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สิริอายุได้ 71 ปี

นายวุฒิ สุมิตร เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2489 เป็นบุตรของนายสนั่น กับคุณหญิงประไพ สุมิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน, ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ธดาโกต้าสเตท สหรัฐอเมริกา แล้วศึกษาเพิ่มเติมที่สถาบันเกอเธ่ มิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นวิทยากรโท ที่สภาการศึกษาแห่งชาติ จากนั้น ได้ถวายตัวเป็นข้าราชการในพระองค์ประจำในสำนักราชเลขาธิการ โดยตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากรโท ประจำกองการในพระองค์, หัวหน้ากองข่าว, ผู้อำนวยการกองข่าว, ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และรองราชเลขาธิการ นายวุฒิ ได้ทุ่มเทถวายงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเต็มกำลังความสามารถ และกำลังสติปัญญา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เป็นชั้นสูงสุด นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย

เวลา 19.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคมนี้ ด้วยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุข ความรื่นเริง

และร่วมรำลึกถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยแขนงต่าง ๆ ภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุค โดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนิทรรศการที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนการสาธิตงานช่าง งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในราชสำนักจากวิทยาลัยในวังหญิง และวิทยาลัยในวังชาย ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904, ร้านภูฟ้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงรับมาจากนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และชาวบ้านจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้แก่นักเรียนและราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่ชาวนา นอกจากนี้ มีการจำหน่ายฉลากชิงโชค, การสอยกัลปพฤกษ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้ง การออกร้านค้าและซุ้มอาหาร ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน" จำหน่ายอาหารและขนมไทยจากร้านค้าที่มีชื่อเสียง และหารับประทานได้ยาก 

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว วัดเทพศิรินทราวาส