สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูอาวุโสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 16.55 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ โดยวันนี้ มีครูอาวุโสเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 2,996 คน และรับพระราชทานเงินช่วยเหลือ 11 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า "งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียร อดทน และด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง ทั้งต้องสำรวมระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิของครู ท่านทั้งหลายผู้เป็นครูอาวุโส จัดได้ว่าเป็นแบบฉบับของความเป็นครูแท้ เพราะแต่ละท่านได้ทำหน้าที่ของครูมาโดยครบถ้วน ด้วยความอุตสาหะเสียสละและเหนื่อยยาก เพื่อความสุขความเจริญของศิษย์ โดยไม่คิดถึงผลประโยชน์อื่นใดตอบแทน นอกจากความอิ่มใจและเกียรติของครู"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูอาวุโสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ครูอาวุโส พระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ