พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 17.05 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน หัวข้อ "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนัก และจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

โอกาสนี้ ประทานโล่เกียรติยศแก่ผู้รับรางวัลผู้ทรงคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม และประทานประกาศนียบัตรแก่สถานพยาบาล เครือค่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอและศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองด้านต่าง ๆ รวม 150 แห่ง พร้อมมีพระดำรัสเปิดการประชุม ปัจจุบันมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานเอชเอ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 895 แห่ง จากทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ 1,381 แห่งทั่วประเทศ

ในการนี้ ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลด้านต่าง ๆ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ อาทิ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการดูแลผู้ป่วย และนวัตกรรมด้านการพยาบาลผู้ป่วย รวม 336 เรื่อง ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการบริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประชุมวิชาการ ประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล