พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณะเจดีย์ และโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ วัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

เวลา 16.12 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณะเจดีย์ และโครงการวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเจดีย์ สืบเนื่องจากในปี 2557 ได้เสด็จมายังวัดจันทร์เป็นการส่วนพระองค์ แล้วทอดพระเนตรสภาพเจดีย์ศิลปะแบบล้านนา เกิดความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีพระประสงค์บูรณปฏิสังขรณ์ โดยมีสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่, สำนักโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำแบบการบูรณะเจดีย์ ปัจจุบันได้ดำเนินการเสริมความมั่นคงตัวองค์เจดีย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

จากนั้น เสด็จไปยังอุโบสถ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งนมัสการพระพุทธเมตตามหามารดาธรณีศรีสุพรรณกัลยา พระประธานอุโบสถแล้ว ทอดพระเนตรภาพร่างต้นแบบงานจิตรกรรมภายในอุโบสถ โดยพระครูปลัดนิคม กิจจสาโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ขอประทานให้ทรงช่วยหาทีมออกแบบและวาดภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ซึ่งเป็นอุโบสถหลังแรกในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีพระประสงค์ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงของล้านนาเป็นผู้ออกแบบ เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นได้ดีที่สุด โดยมีแนวคิดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติ หรือ พุทธประวัติชาดก สอดแทรกเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และพุทธประวัติ รวมทั้งเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดจันทร์ และพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรบนพื้นที่สูง อาทิ การปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น, การพระราชทานกระจกในวิหารใส่แว่น เพื่อให้ราษฎรทำความดีเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้มองเห็น หลังจากมีการขโมยพระ

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าก่อตั้งวัดเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ มีพระสงฆ์จำพรรษา 6 รูป สามเณร 1 รูป

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โครงการบูรณะเจดีย์ โครงการวาดภาพจิตรกรรมอุโบสถ วัดจันทร์ วัดจันทร์ ชียงใหม่