คุมเข้ม 5 หน่วยงานหารือมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ ล่าสุด มีการรายงานพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 37 จังหวัด และกรมปศุสัตว์ได้ประกาศพื้นที่เขตโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 30 วัน แล้วจำนวน 26 จังหวัด และพบว่ามีจำนวน 346 ตัวอย่างที่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด 2,358 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.67

วันนี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางการป้องกันการระบาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สุนัข และแมว และลดความตื่นตระหนกของประชาชน

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ได้มีเฉพาะในสุนัขและแมวแล้ว กรมปศุสัตว์รายงานว่า สัตว์ที่ตรวจพบโรค ขณะนี้มี 3 ชนิด ได้แก่ สุนัขร้อยละ 90 รองมาเป็นโค และแมว เป็นสาเหตุที่วันนี้ต้องหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกัน

Tag : โรคพิษสุนัขบ้า