คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบศูนย์ขยะเทศบาลเมืองตาคลี ตอนที่ 2

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

จากการลงพื้นที่ของคอลัมน์หมายเลข 7 เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พบว่าอาคารหมักปุ๋ย วงเงิน 6,000,000 บาท และอาคารเตรียมบรรจุภัณฑ์ วงเงิน 4,900,000 บาท ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เป็นที่คัดแยกขยะ เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลเพื่อรอการจำหน่าย ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จัดซื้อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด วงเงินกว่า 700,000 บาท ยังไม่ได้ใช้งาน เพราะยังอยู่ในขั้นตอนหมักปุ๋ย

น่าสังเกตว่าเมื่อทดลองเปิดใช้งานอาคารหมักปุ๋ย กลับพบปัญหา จึงต้องใช้วิธีหมักกลางแจ้ง เทศบาลยืนยันก่อสร้างตามแบบที่ออกโดยบริษัทที่ปรึกษา 

สถานีกำจัดขยะแบบครบวงจร วงเงินเกือบ 80 ล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้าตรวจสอบเดือนมิถุนายน หลังเทศบาลก่อสร้างอาคารเสร็จ 3 ปี แต่ไม่ได้ว่าจ้างแรงงานมาคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย และผลิตปุ๋ยอินทรีย์แจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เฉพาะค่าจ้างแรงงานกว่า 800,000 บาท บริษัทที่ปรึกษาจึงให้แนวทางแก้ไข คือ ของบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะ หรือให้เอกชนเข้าดำเนินการแทน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7