สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:38 น.

Views

เวลา 17.42 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ เป็นวันที่ 2 โดยวันนี้ มีครูอาวุโสเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 2,863 คน และรับพระราชทานเงินช่วยเหลือ 10 คน

ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่า "ท่านทั้งหลายผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูอาวุโส ต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตน เพื่อความสำเร็จและความเจริญของผู้อื่น ทั้งยังดำรงตนมั่นอยู่ในศีลธรรมและจรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัด หน้าที่ครูที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ ย่อมให้ผลตอบแทนเป็นความอิ่มใจและปลื้มใจ ที่ได้เห็นศิษย์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ กับได้รับความเคารพรักอย่างจริงใจจากบรรดาศิษย์น้อยใหญ่ ที่ต่างรำลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ไม่เสื่อมคลาย กล่าวได้ว่า ผลตอบแทนที่ท่านได้รับนี้เป็นสิ่งที่มีค่าทางใจอย่างวิเศษ ซึ่งบุคคลที่มิได้เป็นครูเช่นท่านไม่อาจแสวงหามาครอบครองได้ หวังว่าท่านทั้งหลายจะยินดีและภาคภูมิใจในความเป็นครูของท่าน แล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และความดีอันเป็นคุณธรรมของครูต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ทั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไป"

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ ครูอาวุโส องคมนตรี