สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเตรียมการปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์ เพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม หลากลาย หลายชีวิต

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:40 น.

Views

เวลา 19.40 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ทรงเตรียมการปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์ และศิลปกรรมในเทคนิคต่าง ๆ ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อใช้จัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" Various Patterns; Diversity of Lives ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในการทรงศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการปฏิบัติงานในกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์ อันเป็นเทคนิคสากลที่ปฏิบัติกันในระดับนานาชาติ 4 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค Woodcut หรือ ภาพพิมพ์แกะไม้, เทคนิค Etching หรือ ภาพพิมพ์โลหะ, เทคนิค Silk-Screen หรือ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม และเทคนิค Lithograph หรือภาพพิมพ์หิน ซึ่งทุกเทคนิคได้จัดพิมพ์ผลงานฝีพระหัตถ์ปรากฎอยู่ในผลงานวิทยานิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 2 

จากนั้น เสด็จไปยังหอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ทอดพระเนตรเสื้อจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ลายเสือในอิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งโปรดให้จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้ ในพระอนุเคราะห์ สนับสนุนทุนการศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของผลงานศิลปกรรมในเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ อาทิ ผลงานจิตรกรรม ชุด "เสือ และ ผีเสื้อ" ผลงานเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมัน ผลงานประติมากรรม ผลงานภาพพิมพ์ 4 เทคนิค ผลงานเทคนิคผ้าปัก และตุ๊กตาเสือ ผลงานเทคนิคถักลวดทองแดง และเทคนิค Interactive media ที่โปรดให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการติดตั้งเพื่อเตรียมนำไปจัดแสดง จำนวน 200 ชิ้น ซึ่งเนื้อหาและเรื่องราวของภาพมาจากธรรมชาติเป็นปฐมบท โดยใช้สื่อสัญลักษณ์เรื่องราวของ "เสือ" ในอิริยาบถต่าง ๆ สื่อความหมายถึง "พ่อ" ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร เปรียบเสมือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม

นิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในการทรงศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักศึกษาทั่วไป ทรงตั้งพระทัยในการศึกษา และทรงปฏิบัติงานด้านศิลปะอย่างมุ่งมั่น และถึงเวลาที่จะต้องทรงปฏิบัติตามหลักสูตรในขั้นตอนการนำเสนอผลงานศิลปะที่ทรงปฏิบัติต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 15 พฤษภาคมนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิทรรศการศิลปกรรม นิทรรศการภาพพิมพ์