พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:38 น.

Views

เวลา 15.30 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 1,103 คน

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า " วิชาความรู้สาขาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร ที่บัณฑิตทั้งหลายศึกษาสำเร็จจากมหาวิทยาลัย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชีวิตและหน้าที่การงาน แต่การที่แต่ละคนจะใช้วิชาความรู้ให้บังเกิดผลสำเร็จดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมประการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความพอใจ ความพากเพียร ความนึกคิด และความคิดพินิจพิจารณา เป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมด้วย เพราะคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนบุคคลให้มีความตั้งใจ อดทนเข้มแข็ง เอาใจใส่ และใคร่ครวญไตร่ตรอง ในอันที่จะทำการงานทุกอย่างสำเร็จได้ตามเป้าหมาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนที่จะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพการงาน มีจิตสำนึกตระหนักในคุณธรรมตามที่กล่าวมา พร้อมทั้งพยายามอบรมสร้างสมให้งอกงามขึ้นในตน แต่ละคนจะได้เพียบพูนด้วยทั้งวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี อันจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดเป็นความสำเร็จดีงาม และความเจริญมั่นคงแก่ตน สังคม และประเทศชาติได้ตามที่ประสงค์"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร ประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ