องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:42 น.

Views

ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างตรงเป้าหมายโดยใช้องค์ความรู้ และศักยภาพแห่งการพัฒนาในการสร้างบัณฑิตและครูคุณภาพให้กับสังคม ซึ่งได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ "ชุมชนราชภัฏพัฒนา" รวม 6 ตำบล อาทิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกล้วย โดยจะดำเนินงานส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ส่วนด้านการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์ได้บูรณาการหลักสูตรสู่การพัฒนาชุมชนด้วยการศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ, จัดกิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังได้จัดทำโครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

Tag : องคมนตรี ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร