เหยี่ยวข่าว 7 สี : โครงการส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วม จ.หนองคาย

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ภาพสันดอนทรายและโขดหินนับพันโขดที่โผล่พ้นน้ำ แสดงให้เห็นถึงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดต่ำ เป็นสัญญาณของการเข้าสู่หน้าแล้ง  จังหวัดหนองคาย จึงใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศที่ติดกับแม่น้ำ สร้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงขึ้น ที่ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ไว้ 5 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้ามาเก็บไว้ในอ่างขนาดความจุกว่า 14 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่จะเก็บกักไว้ในอ่างจะคำนวณจากพื้นที่เพาะปลูกในช่วงนั้นๆ หากมีพื้นที่เพาะปลูกมาก ก็จะสูบน้ำเข้ามาเก็บไว้มาก เพื่อส่งน้ำออกไปตามลำห้วย เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนาข้าว ไร่อ้อย สวนปาล์ม และสวนยางพารา ของชาวบ้านในจังหวัดหนองคาย ที่มีมากกว่า 30,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะได้วางแผนการใช้น้ำร่วมกับชลประทาน เพื่อให้ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ

หากเป็นช่วงหน้าฝน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จะอาศัยข้อมูลจากคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงในการประเมินสถานการณ์ เมื่อระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับน้ำห้วยโมง จะมีการสูบน้ำกลับออกไปยังแม่น้ำโขง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ถือเป็นลักษณะเด่นของโครงการที่สามารถสูบน้ำเข้า-ออกได้ ทำให้แก้ปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ชลประทานจึงเตรียมสร้างโครงการส่งน้ำห้วยหลวงขึ้นอีกแห่งที่บริเวณลำห้วยหลวง รอยต่อระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายพื้นที่แก้ไขปัญหาให้คลอบคลุมไปถึงจังหวัดอุดรธานี ที่มีพื้นที่เพาะปลูกอีกกว่า 300,000 ไร่

ชลประทานจังหวัดหนองคายเผยว่า ขณะนี้มีน้ำต้นทุนสำรองไว้มาก แม้น้ำโขงจะลดลงจากปีที่แล้ว ก็ยังมั่นใจว่าหน้าแล้งปีนี้จะมีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ พร้อมสูบน้ำจากลำห้วยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

อีกทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ปรากฏการณ์ลานีญาได้อ่อนกำลังลง กลับเข้าสู่สภาวะเป็นกลาง ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมของประเทศไทย มีโอกาส 40-50 % จะใกล้เคียงค่าปกติ ทำให้ประเทศไทยไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้งรุนแรง เหมือนอย่างปีที่ผ่านมา

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี