สนช.มีมติไม่เลือก กสทช.เหตุมี 8 รายชื่อ ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 18:45 น.

Views

ที่ ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาวาระเรื่องด่วน เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ 7 ด้าน จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อเข้ามาจำนวน 14 คน โดยที่ประชุมได้ทำการประชุมลับนานกว่า 4 ชั่วโมง

ทันทีที่กลับมาประชุม นายสมชาย แสวงการ สนช. แจ้งว่า รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. พบว่า มีบุคคลซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนมีประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 8 คน ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาข้อกฎหมาย เนื่องจากจำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า ของจำนวน กสทช.ทั้ง 7 คน หรือจำนวน 14 คน ตามที่มาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วย กสทช. กำหนดใว้ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องคดีในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาทั้ง 14 คน

ขณะที่ นายตวง อันฑะไชย สนช. เห็นแย้งว่า สนช.ไม่สามารถยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงต้องเดินหน้าเลือกกรรมการ กสทช. ตามมาตรา 17 ทำให้นายสมชาย ต้องเสนอญัตติให้ สนช. งดเว้นการดำเนินการดังกล่าว ด้วยการไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน ก่อนที่ประชุมจะลงมติด้วยคะแนน 118 ต่อ 25 เสียง เห็นชอบตามที่นายสมชายเสนอ โดยมีผู้งดออกเสียง 20 คน ก่อนที่ประธานฯ จะสั่งปิดการประชุมทันที

Tag : สนช. กรรมการ กสทช. คว่ำกระดาน