องคมนตรี ร่วมประชุมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ 12 ร่วมกับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างศูนย์ศึกษาฯ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ แนวทางการจัดการศูนย์สาขา ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริและพระบรมราชานุญาตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2532-2556 จำนวน 17 แห่ง และเมื่อปี 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงาน กปร. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สาขาเพิ่ม ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะนาวศรี และตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ ที่ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการสืบสานพระราชดำริ โดยให้ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาทุกแห่งปรับปรุง เพิ่มเติมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบที่เหมาะสม ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งให้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาการบริหารจัดการ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร ครั้งที่ 12 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจร โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา