4 หน่วยงานร่วมให้เทคโนโลยีบริหารน้ำ

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างกรมชลประทาน, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมกันนำความรู้และเทคโนโลยี เข้ามาใช้แก้ไขและวางแผนการบริหารจัดการน้ำ
              
โดยได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ หรือ NARK 4.0 มาใช้พยากรณ์ ติดตาม และสั่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
            
ทั้งนี้ โปรแกรม NARK 4.0 สามารถคาดการณ์ปริมาณฝน, ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ และวางแผนระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้ล่วงหน้าถึง 12 เดือน โดยมีความแม่นยำกว่า 80 % ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการใช้น้ำ และความเหมาะสมของการปลูกพืชในแต่ละพื้นที่แบบรายฤดูกาลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
             
คาดว่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 18 % และสามารถรักษาปริมาณการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 32 % ช่วยสร้างความมั่นคงทางน้ำต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน