Green Report : ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัยขยะกำจัดยากอันดับ 2

วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 11:17 น.

Views

ขยะประเภทผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย เป็นขยะใกล้ตัวที่กำจัดยากที่สุดหากกำจัดไม่ถูกวิธี ต้องใช้เวลาถึง 500 ปี ในการย่อยสลาย

จากคำตอบของประชาชน ทำให้รู้ว่ายังมีคนบางส่วนไม่รู้เกี่ยวกับระยะเวลาการย่อยสลายของขยะที่เราใช้และทิ้งกันอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะ  "กล่องโฟม" ที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และเป็นขยะที่ย่อยสลายยากติดอันดับ 1 โดยใช้เวลาย่อยสลายนาน 500- 1,000 ปี

อีกประเภทขยะที่ไม่คาดคิด คือ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผ้าอนามัย หากทิ้งไม่ถูกที่ กำจัดไม่ถูกวิธี ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 500 ปี

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย เป็นขยะติดเชื้อประเภทหนึ่ง ที่ถูกนำมาทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ทำให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น ต้องแยกทิ้งใส่ถังขยะสีแดงและกำจัดอย่างถูกต้อง

ส่วน ขยะ "พลาสติก" เป็นขยะอันดับ 3 ที่ใช้เวลาย่อยสลายนาน100-450 ปี ซึ่งปัจจุบันมีขยะพลาสติกมากถึง 2,000,000 ตันต่อไป และมีเพียง 500,000 ตัน ที่ถูกนำไปรีไซเคิล

ขยะประเภท "อลูมิเนียม" ติดอันดับ 4 ย่อยสลายยากใช้เวลาย่อยนาน 80-100 ปี และยังมีสารเคมีปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ

"เครื่องหนัง" เป็นขยะอีกประเภทที่ย่อยสลายนาน 25-40 ปี และนับวันขยะชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้น ยังมีขยะจาก "ก้นบุหรี่", "ถ้วยกระดาษ หรือ กล่องกระดาษบรรจุอาหาร", "เปลือกผลไม้" และ ขยะ "กระดาษ" ใช้ระยะเวลาย่อยสลายเป็นปีเช่นกัน

ปีที่ผ่านมาประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 27.40ล้านตัน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้การจัดการขยะยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการคัดแยกขยะจากต้นทางไม่ดีพอ การจัดการไม่ถูกหลักวิชาการ รวมถึงยังมีสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่กำจัดและย่อยสลายได้ยากอยู่

ต่อวันคนเราผลิตขยะถึง 1.13 กิโลกรัม ต่อวันต่อคน วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยกันลดปัญหาขยะล้นเมือง คือ ช่วยกันลดการก่อขยะ และคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง โดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม


Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report