สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 09.06 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี ทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 8 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 326 ตารางวา สำหรับใช้เป็นสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์แห่งใหม่ และใช้เป็นสถานที่ฟื้นฟูคนพิการทางสติปัญญาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป, ห้องกระตุ้นพัฒนาการทักษะต่าง ๆ แก่คนพิการทางสติปัญญา เช่น กายภาพบำบัด บูรณาการประสาทสัมผัส ศิลปะและดนตรี, กิจกรรมอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริที่มาช่วยงานมูลนิธิฯ, การฝึกทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของคนพิการทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม นอกจากนี้ ยังมีอาคารร้านค้าสำหรับฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่ ให้บริการจำหน่ายกาแฟ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากหน่วยงานของมูลนิธิฯ

ทั้งนี้ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2505 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินงานบริการผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและทุกระดับความพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้การป้องกันภาวะบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีการอบรมอาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นเครือข่ายในการเข้าช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา 10 แห่ง

เวลา 10.33 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560, รายงานกิจการและผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำปี 2560, การรับรองงบดุล และการเลือกผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ประจำปี 2560

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2523 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนจัดสร้างขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นที่แรก และได้ทยอยสร้างจนครบ 12 แห่งทั่วประเทศ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ