สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

เวลา 17.02 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สิริอายุได้ 86 ปี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง กับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่หน้าโกศศพด้วย
   
คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2475 เป็นธิดาของพระประดิษฐ์สหกรณ์ ประดิษฐ์ สุจริตกุล และนางพิม สุจริตกุล มีพี่น้อง 7 คน จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชินี ต่อมาได้รับตำแหน่งคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สนองพระเดชพระคุณ ตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4 คุณออมทรัพย์ มีอุปนิสัยเป็นคนจิตใจดี ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ และครอบครัวมาโดยตลอด

อนึ่ง เมื่อเวลา 17.49 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพวงมาลาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปวางหน้าโกศศพคุณออมทรัพย์ สุจริตกุล ด้วย

เวลา 18.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังเจดีย์ธรรมปัญญาจริยาภรณ์ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานดินฝังศพ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เย็นเชี้ยว รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย และอดีตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ซึ่งถึงแก่มรณภาพ เนื่องจากสำไส้อักเสบและขาดเลือด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 สิริอายุ 75 ปี พรรษา 55
             
พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ มีนามเดิมว่า เย็นเชี้ยว เกิดในตระกูลแซ่เจียม ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2483 บรรพชาเป็นสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกาย ในปี 2502 และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เมื่อปี 2503 จากนั้น ได้ศึกษาพระปริยัติธรรม พระไตรปิฎกอภิปรัชญาพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี จากเจ้าคุณหลวงปู่โพธิ์แจ้งมหาเถระ พระอาจารย์เย็นเจียง อาจารย์เสถียร โพธินันทะ และอาจารย์เลียง เสถียรสุต โดยเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม จิตใจโอบอ้อมอารี เมตตากรุณา เจรจาไพเราะ มีความเพียรพยายาม กล้าหาญอดทน ยึดมั่นกตัญญูกตเวทิตา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามหายานมาแต่เยาว์วัย เจริญรอยตามโยมมารดา ในการเป็นพุทธมามกะอย่างเคร่งครัด อุทิศตนในการบริหารงานพระศาสนา และกิจการสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในปี 2523 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รูปที่ 9 และในปี 2530 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

ตลอดชีวิตการครองสมณเพศ เป็นพระนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของคณะสงฆ์จีนนิกาย โดยเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแห่งแรกของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เพื่อเป็นพุทธสถานให้สาธุชนได้ปฏิบัติธรรม และเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไทย-จีน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วัดเทพศิรินทราวาส พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชกรณียกิจ