สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

เวลา 14.59 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพโรจน์ ล่ำซำ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สิริอายุได้ 84 ปี 7 เดือน โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

นายไพโรจน์ ล่ำซำ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2476 เป็นบุตรของนายจุลินทร์ และนางสงวน ล่ำซำ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทย จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ ประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน, บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบัติล่ำซำ จำกัด, และกรรมการบริษัท บี พี คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ส่วนในด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ มีบุตร 2 คน

เวลา 17.10 น. เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2561 ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบ เสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ และพระพุทธคันธารราษฎร์ แล้วทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้ และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกพระองค์ เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏัก แก่นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา และทรงหลั่งน้ำสังข์ทรงเจิมผู้เป็นเทพีคู่หาบเงิน และเทพีคู่หาบทอง ในการแรกนาขวัญ เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำขึ้น เพื่อทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา 18.54 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 19.11 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา 19.16 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ดังนี้ นายสันติ เล็กสุขุม สาขามนุษยศาสตร์, นางกุลวดี มกราภิรมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายปิยะสาร ประเสริฐธรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา สาขาแพทยศาสตร์, นางฉวีวรรณ บุนนาค สาขาแพทยศาสตร์, นางวันดี วราวิทย์ สาขาแพทยศาสตร์, นายนิวัฒน์ มณีกาญจน์ สาขาแพทยศาสตร์, นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร สาขาแพทยศาสตร์, นายสมชัย ปทุมาสูตร สาขาแพทยศาสตร์, นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ สาขาเกษตรศาสตร์, นายสุจินต์ จินายน สาขาเกษตรศาสตร์ และนายกีรติ บุญเจือ สาขาจริยศาสตร์

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ