สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังอาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่พระเถระทั้งในประเทศและประมุขสงฆ์จากต่างประเทศ 22 รูป, ประทานเข็มเกียรติคุณ แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมหาวิทยาลัยฯ 93 คน จากนั้น ประทานปริญญาบัตรแก่บรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 723 รูป และมีคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญาโท 409 คน
   
โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "พลังสำคัญที่จะพลักดันตนไปสู่การพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้นมีอยู่ 5 ประการ ประการแรก บัณฑิตต้องมีความเชื่อมั่น หรือศรัทธาในสิ่งที่ดีงามตนเองจะกระทำ หรือกระทำอยู่ ครั้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะมีวิริยะมีแรงบันดาลใจให้บังเกิดความพากเพียร สามารถตั้งตนไว้ให้ปราศจากความเกียจคร้าน เมื่อบำเพ็ญกรณียกิจไปด้วยความขยันหมั่นเพียร ก็ต้องมีสติความระลึกได้อยู่ทุกขณะ ต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตน เป็นกำลังประการที่สาม พอมีสติระลึกได้ในสิ่งที่ตนทำ ก็จะมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในกิจการทั้งปวงเป็นประการต่อมา ส่วนพลังสำคัญประการสุดท้ายที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และดีงาม ก็คือ พลังปัญญา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำ บุคคลใดมีธรรมทั้ง 5 ประการนี้ ย่อมได้ชื่อว่ามีพละกำลังอันวิเศษ ที่จะนำพาความรุ่งเรืองสำเร็จมาสู่ตนได้อย่างแน่นอน

Tag : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประทานปริญญาบัตร