สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 20:31 น.

Views

เวลา 10.20 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน

จากนั้น ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ แล้วทรงพระดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารโรงนมยูเอชที ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มจากนิทรรศการ "สืบสานพระราชปณิธานงานพระมหากษัตริย์เกษตร" เกี่ยวกับการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารศูนย์รวมนมใหม่ เพื่อความเหมาะสมและทันสมัย รองรับสายการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้กิจกรรมโครงการส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มโครงการต้นแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการนาข้าวทดลอง, โรงผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง, โรงงานแปรรูปนม, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และบ่อเลี้ยงปลานิล ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลขึ้นทะเบียน กว่า 300,000 ราย, ความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ มะเกี๋ยง น้อยหน่าเครือ และตีนฮุ้งดอย พืชสมุนไพรท้องถิ่นที่หายาก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า, นิทรรศการ "สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์จาก 4 โรงเรียน" ประกอบด้วย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนนิทรรศการ "น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย" ของกรมการข้าว แสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงขจัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ทรงให้ความสำคัญต่ออาชีพการทำนาและชาวนา เนื่องจากข้าวถือเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยอยู่คู่คนไทยมายาวนาน, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงงานด้านข้าว รวมถึงนิทรรศการข้าวพันธุ์ดี กข 75 และนิทรรศการเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากข้าว

เวลา 14.33 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดตราด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราด       

เวลา 14.51 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำบุคลากรจากประเทศมองโกเลียที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานฝนหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา