สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

เวลา 14.07 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤษศาสตร์นานาชาติ "สวนพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์" ซึ่งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี American Society for Botanical Artists หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองของไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักแก่ประชาคมโลก ถึงความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในโลก ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ทั่วโลก และประชาสัมพันธ์ให้การวาดภาพพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาติ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ซึ่งจัดแสดงภาพวาดพฤกษศาสตร์ของพืชพื้นเมืองของประเทศไทย 69 ภาพ จากศิลปิน 52 ราย อาทิ กระเช้าถุงทอง, กล้วยไม้สิงโตเชียงดาว และตะบูน โดยนิทรรศการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ "Botanical Art Worldwide 2018 : Linking People to Plants through Botanical Art" ซึ่งจัดแสดงพร้อมกับนานาชาติรวม 25 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี และญี่ปุ่น เนื่องในวันสากลแห่งพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพวาดพฤษศาสตร์นานาชาติ ที่ชั้น 3 และชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

เวลา 17.28 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2561 มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวาระการประชุม อาทิ รายงานการสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2559-2560, รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ปี 2559-2560, รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560, การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี 2561

จากนั้น ได้ทอดพระเนตร "สวนบำบัดลอยฟ้า" กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งใช้พื้นที่ชั้น 10 ของศูนย์การแพทย์ฯ ในการก่อสร้าง ภายใต้แนวคิด "สวนบำบัดคน สวนบำบัดเมือง" เพื่อเป็นสวนต้นแบบของการรักษาแบบองค์รวมในสถานพยาบาล โดยนำแนวคิดธรรมชาติบำบัดมาใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบำบัดเยียวยารักษา อันจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางสังคมให้กับผู้มาใช้บริการ เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์และผ่อนคลาย ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อาทิ ห้องไม้ดอก เป็นห้องอเนกประสงค์ที่ตกแต่งด้วยภาพวาดพรรณไม้และดอกกันภัยมหิดล ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล, สวนไม้หอมและอักษรคนตาบอด โดยออกแบบเส้นทางเดินกายภาพบำบัดด้วยกรวดหลายขนาด พร้อมราวจับเขียนอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด เป็นกลอนชื่อ "เพลงรัก", อัฒจรรย์วงกลมกลางแจ้ง ใช้จัดการแสดงขนาดกลางและขนาดเล็ก, สวนเกษตรลอยฟ้า ปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมชมร้านภูฟ้า สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสาขาที่ 15 เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เช่น แชมพู และสบู่สมุนไพร

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการภาพวาดพฤษศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี