พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 20.12 น. วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิก น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 ซึ่งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชนไทย และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิก เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยมีการแสดงดนตรีคลาสสิกในบทเพลงต่าง ๆ อาทิ เพลงยิปซี ผลงานเพลงของชาวสเปน ให้อารมณ์ความรู้สึกเศร้า โหยหา แต่ฟังง่าย, เพลงลาคัมพาเนลล่า ผลงานของฟร้านซ์ ลิทส์ นอกจากนี้ยังมีนักเปียโน และนักไวโอลิน จากสถาบันดนตรี อูอีโน กาคูเอน ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมบรรเลงเพลงคลาสสิกด้วย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาดนตรีคลาสสิกของไทย จึงทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์ฯ ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงรับเป็นประธานและองค์อุปถัมภ์ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกแล้วกว่า 80 คน

เวลา 16.27 น. วันนี้ เสด็จไปยังหอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 264 คน

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "การที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมอาจารย์ให้ทำงานวิจัย และจัดประชุมวิชาการประจำปี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น นับเป็นการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างน่าชมเชย เพราะจะก่อเกิดคุณประโยชน์ตามมา แก่การพัฒนาทั้งศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัดนี้ ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักการบริหารจัดการศึกษาอันเป็นสากลนี้แล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่จะนำไปใช้ดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้สำเร็จก้าวหน้า การที่จะประสบความสำเร็จได้ดังกล่าว มิใช่ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้อย่างเดียว หากจะต้องอาศัยคุณธรรมความดีกำกับสนับสนุนด้วย คุณธรรมความดีนี้ ได้แก่ ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่ และความรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญา จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเกื้อหนุน และนำพาบุคคลให้ก้าวถึงความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาได้ทุกท่าน ซึ่งมีพื้นฐานวิชาความรู้แน่นหนาแล้ว ควรฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดีตามที่กล่าว แต่ละคนจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นประโยชน์สุขความเจริญมั่นคงแก่ตน สังคม และประเทศชาติต่อไป"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระกรณียกิจ การแสดงดนตรีคลาสสิก ดนตรีคลาสสิก มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย แปซิฟิก ประทานปริญญาบัตร