ห่วงการเติบโตของตลาดดิจิทัล อาจส่งผลกระทบสินค้าเกษตร

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทย และสินค้าเกษตรเพราะยังมีความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน้อยมาก ขณะที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การสั่งซื้อทุเรียนไทยออนไลน์ ของ อาลีบาบา เป็นต้น โดยเป็นห่วงว่า อาจเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้า ที่ควบคุมได้ยาก เพราะการค้าขายคล่องตัวทำให้เกษตรกรต่างเร่งปลูกเพื่อให้ทันจำหน่ายมากกว่าดูแลควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และในที่สุดก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง

ทั้งนี้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐ ควรมีแพลตฟอร์มค้าขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ที่เป็นของไทยเอง เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นช่องทางจำหน่าย รวมถึงสามารถกำหนดราคาสินค้า, ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจำหน่าย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศจนมากเกินไป

Tag : สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรออนไลน์