กระทรวงพาณิชย์ช่วยระบายกุ้งแก้ปัญหาราคาตก

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหากุ้งตกต่ำในขณะนี้ ทำให้ปริมาณกุ้งในตลาดมีเป็นจำนวนมาก ว่าได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีก – ค้าส่งรายใหญ่ ให้รับซื้อผลผลิตกุ้งจากองค์กรเกษตรกร หรือเกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายมากขึ้น หรือแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนี้ยังให้พาณิชย์จังหวัดพื้นที่แหล่งเลี้ยงกุ้งสำคัญ 23 จังหวัด ช่วยเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายกุ้งในพื้นที่ หรือเชื่อมโยงการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ต้องการจำหน่ายผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หรือจังหวัดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรผู้บริโภคจำนวนมาก รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มการบริโภคกุ้งในพื้นที่ให้มากขึ้น

ส่วนด้านการสนับสนุนสินเชื่อผ่านกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เกษตรกรสามารถเสนอผ่านกรมประมง เพื่อบรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้