สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระนอง และชุมพร

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

เวลา 10.08 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านในวง ตำบลวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อปี 2551 เปิดสอนชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน 287 คน ผลการทดสอบเอ็นที และโอเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จึงใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วย และจัดทำโครงการรักการอ่านการเขียน และสอนเสริมหลังเลิกเรียน ทำให้นักเรียนอ่านและเขียนคล่องขึ้น ด้านภาวะโภชนาการมีเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 4 คน ได้มีการกำกับดูแลภาวะโภชนาการ และการบริโภคอาหารทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำ ส่วนผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ไม่เพียงพอต้องจัดซื้อเพิ่มเติม และทำแผนการผลิตล่วงหน้า สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครองและกลุ่มแม่บ้านนำไปปลูก ผลผลิตที่ได้ใช้บริโภคทั้งที่บ้าน และนำไปสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเมื่อปี 2558 กรมชลประทานได้สร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองละอุ่น พร้อมระบบท่อส่งน้ำยาว 6 กิโลเมตร ส่งน้ำเข้าสนับสนุนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่น้ำบาดาลไม่เพียงพอ รวมทั้งจะสร้างถังพักน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ด้านกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านไปสอนการทอผ้า ทอเสื่อกก ทำไม้กวาดดอกหญ้า สบู่ ลูกประคบ และน้ำสมุนไพร เพื่อให้เรียนรู้พื้นฐานอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอละอุ่น ไปฝึกอบรมการแปรรูปถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน อาทิ ทุเรียนเชื่อม กล้วยฉาบ ลูกชุบไส้ทุเรียนกวน และพริกแกง รวมทั้งการเลี้ยงผึ้ง และทำพานบายศรี เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
             
ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม โดยมีผู้เข้ารับบริการ 339 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องแต่ครอบครัวยากจน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 7 คน พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนองพระราชดำริส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิต และแปรรูปอาหารปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่าย โดยฝึกอบรมเกษตรกรซึ่งมีพื้นฐานความรู้ด้านการประกอบอาชีพอยู่แล้ว ให้เรียนรู้วิชาการใหม่ ๆ รวมทั้งการผลิต และแปรรูปต่อยอดการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งจังหวัดระนอง มีสมาชิก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ในอำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี และอำเภอละอุ่น ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 13.08 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี 2532 เมื่อแรกตั้งมีหมู่บ้านเขตบริการห่างจากโรงเรียนกว่า 10 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมมีทางเดียว ฤดูฝนดินโคลนหนา ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชนช่วยกันดูแล ทำให้ถนนดีขึ้นมาก มีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่สมบูรณ์ พร้อมจัดการเรียนการสอน เด็กทุกคนมีการศึกษาและเติบโตสมวัย สิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริประสบผลสำเร็จ คือ ครู ตชด. ทุกคนมีทัศนคติที่ดี ตั้งใจสนองงานตามพระราชดำริให้สำเร็จ ครูทุกคนจะอยู่กันแบบญาติพี่น้อง ทานข้าวร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อพบปัญหาจะปรึกษา ระดมความคิด ใช้ความสามารถที่มีต่างกันแก้ไขปัญหาให้ลุ่ล่วง นอกจากนี้ยังคิดเชิงรุกนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาทักษะการสอน เช่น นำการสอนแบบ BBL หรือการใช้สื่อที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาสมองของเด็ก ช่วยจูงใจให้เด็กรักการอ่าน ชอบคิดประดิษฐ์และสนุกไปกับการเรียนรู้ ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ด้านฝึกอาชีพ มีโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัดชุมพร ช่วยส่งเสริมให้ความรู้ มีปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่อพยพไปอยู่อาศัย ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าขาวม้า ทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน
              
ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่าครูทุกคนช่วยกันทำเกษตร มีพื้นที่รับผิดชอบพาเด็กลงแปลง ปลูกซุ้มผักไม้เลื้อย พื้นที่ลาดชัน เป็นดินทรายจะยกแคร่ปลูกผัก ป้องกันน้ำกัดเซาะ รากผักไม่เน่าเสีย โอกาสนี้ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ได้สนองพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำในโรงเรียน เพิ่มความจุจาก 6,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 10,000 ลูกบาศก์เมตร ปรับปรุงระบบกระจายน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้โรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี
              
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ที่ต่างสามัคคีพร้อมใจกันช่วยพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหมู่บ้าน เตรียมการรับเสด็จ

เวลา 15.53 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 186 คน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา เนื่องจากมีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ทั้งครูและนักเรียนได้เข้าค่าย และมีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
              
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และการสอนบัตรเลขกับจำนวนของนักเรียนชั้นปฐมวัย พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจและรวบรวมพันธุ์พืช การปลูกรักษา รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช, ด้านการฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และการติดตั้งจานดาวเทียมเบื้องต้น นอกจากนี้ มีกิจกรรมทำไม้กวาดโดยวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ต้นไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมีการทำบั้งไฟ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ จึงมีความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับชาวอีสาน
              
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลปะทิว และโรงพยาบาลท่าแซะ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการรักษาประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ระนอง ชุมพร โครงการตามพระราชดำริ