สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 20:14 น.

Views

เวลา 14.20 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโครงการซแรย์อทิตยา อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ
              
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และคณะสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยง และให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์ โดยวันนี้มีสัตว์เลี้ยงมาทำหมัน 119 ตัว แยกเป็นสุนัข 92 ตัว และแมว 27 ตัว รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 234 ตัว สำหรับโรคที่พบมากในสัตว์เลี้ยงที่มาขอรับบริการ ได้แก่ โรคผิวหนัง ส่วนเจ้าของโคและกระบือ มาขอรับยาถ่ายพยาธิ และวิตามิน
              
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดมยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข พันธุ์ไทยเพศเมีย บนรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ เพื่อช่วยควบคุมประชากรสุนัขตามนโยบายของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ สำหรับรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ได้ดัดแปลงเป็นห้องผ่าตัดทำหมันที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน ซึ่งจะใช้เป็นรถของหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป
              
จากนั้น ทรงงานผ่าตัดทำหมันสุนัข โดยทรงวางยาสลบด้วยวิธีดมยาสลบแก่สุนัขพันธุ์ไทย เพศเมียด้วย  ทั้งนี้ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบเกิดโรคในพื้นที่ 48 จังหวัด โดยจังหวัดสุรินทร์ พบสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.56 จากร้อยละ 16.34 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะให้บริการฉีควัคซีนป้องกันแล้ว ยังประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่าง ๆ ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า สุรินทร์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข