ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ชี้แรงงานประมงไทยถูกลิดรอนสิทธิ์

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 05:04 น.

Views

นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย เปิดเผยผลวิจัย "สถานการณ์สิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมง" และ "ความสูญเสียของท้องทะเลไทย จากการประมงที่ไม่ยั่งยืน" พบว่าแรงงานประมงไทยกว่า 1 ใน 5 ต้องทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแรงงานบนเรือประมงส่วนใหญ่ทำงานเกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน และกว่า 1 ใน 3 มีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งแรงงาน 92 % ให้ข้อมูลว่า นอกจากการทำงานบนเรือประมงแล้ว ยังต้องทำงานบนฝั่งเพิ่มอีกราว 5 ชั่วโมง ในวันที่นำเรือเข้า – ออกจากฝั่งด้วย

แรงงานถึง 35 % ยังระบุว่าบนเรือประมงไม่มียาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาล, มีอาหารไม่เพียงพอ ที่สำคัญเมื่อเจ็บป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักผ่อน และแรงงานประมง 95 % ไม่ได้รับสำเนาจ้างงานจากนายจ้าง รวมทั้งเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิ์น้อย สะท้อนว่าแรงงานประมงยังถูกลิดรอนสิทธิ์  

นอกจากนี้ยังพบการทำประมงแบบไม่ยั่งยืน การลากอวน และอวนล้อมปั่นไฟกลางคืน ได้สร้างความเสียหายต่อทะเลไทยมาก โดยอวนทั้ง 2 ประเภท เป็นเครื่องมือหลักในการจับลูกปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาทู, ปลากะพง, ปลาอินทรีย์ ทำให้สูญเสียมูลค่าปลาเศรษฐกิจที่โตเต็มวัย

ดังนั้นภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ไม่เช่นนั้นทรัพยากรทางทะเลไทยจะเสียหายมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ของไทย อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน จะรวบรวมผลวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา เสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป