วัดพระบาทน้ำพุ รับบริจาคเงิน-สิ่งของ ดูแลผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ มานานกว่า 20 ปี โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส เป็นผู้ริเริ่มโครงการ ดูแลรับรักษา และฟักฟื้นผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ มีการแบ่งบริเวณที่พักผู้ป่วยออกเป็น 3 โซน คือ โซนหน้า เป็นบ้านพักชายหญิงสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แข็งแรงแล้ว โซนหลัง เป็นบ้านพักครอบครัวผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ และอาคารคนทำดีอวดผี สำหรับผู้ป่วยหนัก ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยุ่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 141 คน เป็นชาย 92 คน หญิง 40 คน และพระภิกษุ 9 รูป ซึ่งวัดพระบาทน้ำพุ สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดที่ 150 คน

นอกจากสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุยังก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ เพื่อดูแลเกี่ยวกับโรคเอดส์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ รับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สอง คือ การรับอุปการะเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา มีทั้งหมด 6 โครงการ มีผู้อยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ทำให้วัดพระบาทน้ำพุ ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด ค่าสาธารณูปโภค และค่าเผาศพ วันละ 130,000 บาท หรือประมาณ 3 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับผู้ป่วยที่แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พระราชวิสุทธิประชานาถ จะให้ทุกคนทำงาน ช่วยเหลือวัด และช่วยดูแลผู้ป่วยที่อ่อนแอกว่า ซึ่งจะมีค่าสมมนาคุณให้คนละ 160 บาทต่อสัปดาห์

ด้านไวยาวัจกร วัดพระบาทน้ำพุ  ระบุว่า แม้ค่าใช้จ่ายที่วัดแบกรับจะสูง แต่ที่ผ่านมาวัดพระบาทน้ำพุ ไม่เคยขาดแคลนเงิน และการช่วยเหลือ ทุกวันนี้ที่วัดสามารถดำเนินการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อได้ เพราะประชาชนคนไทยที่อยู่ทั่วสารทิศ มีน้ำใจ และความเมตตา มาทำบุญ มอบเงิน และบริจาคของใช้ที่จำเป็นทั้งข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงรส น้ำดื่ม ตลอดจนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับทางวัดนำไปจัดสรร ก่อนกระจายไปยัง 6 โครงการที่อยู่ในการดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ

สำหรับการเข้ามาทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ นอกจากจะมาในนามส่วนบุคคล ในส่วนของหน่วยงานเอกชน รวมถึงราชการ ก็มักเดินทางมาร่วมทำบุญ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เช่น กรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับคณะทำงาน ที่ตั้งใจเดินทางมาวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อถวายปัจจัย บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ตลอดจนของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางวัด

Tag : วัดพระบาทน้ำพุ ผู้ป่วยเอดส์ บริจาคเงิน