ผลักดันกองทุนหมู่บ้านฯ สานพลังประชารัฐ

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นกองทุนของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประโยชน์เป็นของประชาชนในหมู่บ้าน จึงได้สนับสนุนการดำเนินงาน ที่มีอยู่กว่า 79,000 กองทุน สนับสนุนงบประมาณนำไปลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ลดภาระต้นทุนการผลิตและการครองชีพ ขยายโอกาสทางการตลาด แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมกันนี้รัฐบาลยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในท้องถิ่นและภูมิภาพอย่างทั่วถึง สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวประชารัฐ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ นำผลงาน ผลิตภัณฑ์ สินค้าของแต่ละชุมชน มาเผยแพร่ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมอีกด้วย