นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ

โดยเมื่อปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง บ้านห้วยมะเขือส้ม อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการฯ และมีพระราชดำรัสถึงความห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยบนพื้นที่สูง ดำรงชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยนำการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำตามพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ลุ่มน้ำปาย และลุ่มน้ำสะมาด ห้วยหมากกลาง ไปดำเนินการ ซึ่งโครงการฯ นี้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทอ่างเก็บน้ำ เก็บกักน้ำได้กว่า 600,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,500 ไร่ ใช้ในการอุปโภค-บริโภคในบ้านแม่สะงา และบ้านกุงไม้สัก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมงประจำหมู่บ้าน สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ ป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปี

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน