ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1439

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 01:07 น.

Views

ตามที่ ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว “มีผู้เห็นดวงจันทร์”

จึงขอประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี