X

www.ch7.com จะทำการปรับปรุงระบบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 03:00 น. (คืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ได้ชั่วคราว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลัง ยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 19:55 น.

Views

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นในหัวข้อ "ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่จิตอาสา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนพิการ และประชาชนที่ไปร่วมงาน ประมาณ 5,000 คนด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกาศเกียรติคุณและมอบโล่แก่บุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อคนพิการ การแสดงบนเวที การสาธิตการฝึกอาชีพ และการจัดนัดพบแรงงานคนพิการ

สำหรับดอกแก้วกัลยา ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อและพระราชทานพระอนุญาต ให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ สามารถสั่งซื้อได้ที่ "สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนดอกแก้วกัลยา เพื่อช่วยเหลือคนพิการในด้านต่าง ๆ

Tag : นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้แทนพระองค์ งานวันคนพิการ วันคนพิการ 2561