» 

This content has expired.

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live