This content has expired.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบรรยายความรู้ด้านพิษวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 12.42 น. วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราชทรงบรรยายเรื่อง "ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา (Basic Principle of Toxicology)"แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างเสริมความรู้ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ โดยทรงบรรยายต่อเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ทรงอธิบายถึงอาการ, การประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการดูแลผู้ได้รับสารพิษทางการกิน ซึ่งขึ้นกับชนิดของสารพิษ และสภาพของผู้ป่วย อาทิ การทำให้อาเจียน, การใช้ผงถ่านดูดซับ และการใช้ยาถอนพิษ


CH7 HD Live