This content has expired.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกของสภากาชาดไทยประจำปี 2555-2556

เวลา 13.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยจำนวน 36 คน, ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน 639 ราย ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 และภาค 2 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และอ่างทอง ส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี, ชัยนาท, นครนายก, ลพบุรี, สระบุรี และสิงห์บุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต สภากาชาดไทยตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละ 1,950,000 ยูนิต ในกรุงเทพมหานคร 600,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาค 1,350,000 ยูนิต ซึ่งมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์จัดหา และรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด