This content has expired.

ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดระยะเวลากว่า60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรไทยอย่างต่อเนื่อง การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรในแต่ละภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้มีความเป็นอยู่แร้นแค้นการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกิดจากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำของราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน โดยทรงรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 กักเก็บน้ำได้ 731,450 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ในฤดูฝน และ 400 ไร่ในฤดูแล้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างมิได้ทรงย่อท้อ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีความสุขตามอัตภาพสมดังพระราชปณิธาน