สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 ธ.ค. 2013 เวลา 20:07 น.

Loading...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องกันหนาวต่างๆ จำนวน 1,000 ถุงแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วย โดยอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีอุณภูมิเฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตามยอดดอยอยู่ที่ 10-11 องศาเซลเซียส ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชดำริสื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัด  มีสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคทุกแขนงเข้าร่วมต่อยอดและขยายผลโครงการฯ เพื่อให้ได้รับรู้ รับทราบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการและเผยแพร่ อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ให้สาธารณชนได้ตระหนัก และสามารถนำแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการฯไปต่อยอดขยายผล  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


Tag: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เชียงราย 

หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาดวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557

พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ผู้สำเร็จราชการพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 เป็นประธานในกิจกรรมการทำความสะอาดวัดราชาธิวาสวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ รวมทั้งสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และปลูกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมดูแลรักษาศาสนสถาน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคูคลองให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยมี 15 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ครอบครัวข้าราชบริพารฯ,กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว,กรุงเทพมหานคร รวมถึงชุมชนรอบพระที่นั่งอัมพรสถาน และวังศุโขทัย 9 ชุมชนที่ร่วมกันทำความสะอาดพระอุโบสถ ลอกคลอง เก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้

อิสราเอลยังไม่โจมตีภาคพื้นดินปาเลสไตน์

รัฐบาลอิสราเอลได้ตัดสินใจระงับการบุกโจมตีทางภาคพื้นดินต่อเป้าหมายของกลุ่มฮามาสในเขตฉนวนกาซาเอาไว้ก่อน