สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 ธ.ค. 2013 เวลา 20:07 น.

Loading...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องกันหนาวต่างๆ จำนวน 1,000 ถุงแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วย โดยอำเภอแม่ฟ้าหลวง มีอุณภูมิเฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตามยอดดอยอยู่ที่ 10-11 องศาเซลเซียส ทางจังหวัดจึงได้ประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการรวมพลังสื่อสืบสานพระราชดำริสื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัด  มีสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคทุกแขนงเข้าร่วมต่อยอดและขยายผลโครงการฯ เพื่อให้ได้รับรู้ รับทราบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการและเผยแพร่ อันจะเป็นพลังสำคัญที่จะร่วมกันสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ ให้สาธารณชนได้ตระหนัก และสามารถนำแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการฯไปต่อยอดขยายผล  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


Tag: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เชียงราย 

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพลเสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 34 หน่วยงาน ซึ่งมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 จากผลการดำเนินงานในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา, ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันดินถล่ม, โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด, การเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6" ร่วมกับงาน"มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8" ของบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


CH7 HD Live