This content has expired.

องคมนตรี เปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งสำนักราชเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำสื่อมัลติมีเดียสำหรับเป็นสื่อกลางในการนำเสนอแนวพระราชดำริ และให้ความรู้แก่เยาวชน ผ่านทางเว็บไซต์ "สุขพอที่พ่อให้"หรือ www.sukphor.com (www.สุขพอ.com) โดยนำองค์ความรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวม 9 ด้านได้แก่ น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดิน พลังงานทดแทน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการ การเกษตรและโครงการฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับศิลปาชีพ เผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การ์ตูนแอนิเมชั่น และเกมส์คอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้เยาวชน จัดทำบทความประกอบภาพ และสื่อวีดิทัศน์ เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31กรกฎาคมนี้ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกช ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณฝายสันมน อำเภอร่องคำ ซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ ร่วมกับทางจังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพื้นที่ 887 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร ซึ่งจะกักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 53หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเกือบ 43,000 ไร่ ที่นาเกือบ 40,000 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้แทนโรงเรียน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนเกษตรอาหารกลางวันตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ และขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ 28 แห่ง,โรงเรียนเกษตรอาหารกลางวันขยายผลต่อเนื่องปี 2556 จำนวน 25 แห่ง และโรงเรียนเกษตรกลางวันขยายผล ปี 2557 จำนวน 27 แห่ง โดยเป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน7 ชนิด อาทิ พริกขี้หนู น้ำเต้า บวบหอม และกวางตุ้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กในถิ่นทุรกันดาร อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ


CH7 HD Live