ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

ชื่อเล่น : ปูน

วันเกิด : 20 มิถุนายน

การศึกษา :

  • โรงเรียนสันติสุขวิทยา(ประถม)
  • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (มัธยม)
  • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยง / ผู้ประกาศรายการเด็ดข่าวเด่น / ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1   / ผู้ประกาศข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2   / ผู้ประกาศเคาะข่าววันหยุด / ผู้ประกาศสนามข่าวออนไลน์