ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์

ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์

ชื่อจริง - นามสกุล ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์

ชื่อเล่น ปูน

วันเกิด May 20

E-mail choufah@ch7.com

การศึกษา โรงเรียนสันติสุขวิทยา(ประถม), โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (มัธยม),ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1), สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คติที่ใช้ดำเนินชีวิต จงอยู่กับปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน

ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้รายงานข่าว