ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ช่อฟ้า เหล่าอารยะ

ชื่อเล่น : ปูน

วันเกิด : 22 พฤษภาคม

การศึกษา :

  • โรงเรียนสันติสุขวิทยา(ประถม)
  • โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (มัธยม)
  • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย