ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

 • ชื่อจริง - นามสกุล
  ภานุรัตน์ พรหมคชสุต
 • ชื่อเล่น
  ปอย
 • วันเกิด
  April 10
 • E-mail สำหรับคนนอกติดต่อ
  Don't say No, Before you try.
 • การศึกษา
  โรงเรียนชลประทานวิทยา(ประถม-มัธยม), ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี
 • คติที่ใช้ดำเนินชีวิต
 • ประวัติการทำงาน
  เริ่มทำงานที่ช่อง 7 สี ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน
 • งานที่ช่อง 7 สี