ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ชื่อเล่น : ปอย

วันเกิด : 12 เมษายน

การศึกษา :

  • โรงเรียนชลประทานวิทยา(ประถม-มัธยม)
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน :

  • เริ่มทำงานที่ช่อง 7 สี ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน