ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ชื่อจริง - นามสกุล ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ชื่อเล่น ปอย

วันเกิด April 10

E-mail Don't say No, Before you try.

การศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา(ประถม-มัธยม), ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี

คติที่ใช้ดำเนินชีวิต

ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานที่ช่อง 7 สี ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้รายงานข่าว