พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-10-2557 คุณวา จาตฺตโน คุณ คุณะวา จาตตะโน คุณะ ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้
30-10-2557 อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อะโมคัง ทิวะสัง กะยิรา เวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
29-10-2557 นานาคตสุขาวโห นานาคะตะสุขาวะโห ความเศร้าโศกไม่นำมาซึ่งความสุขในอนาคต
28-10-2557 น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ นะ หิยะติ สัดจะปะรักกะโม มุนิ คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ
27-10-2557 นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ นักขัตตัง ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์
26-10-2557 อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ อกิลาสุ วินเท หะทะยัสสะ สันติง คนไม่เกียจคร้าน ย่อมไม้รับความสุขใจ
25-10-2557 อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา อะนัดเถ นะ ยุดโต สิยา ไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
24-10-2557 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน นำมาซึ่งความสุข
23-10-2557 ททมาโน ปิโย โหติ ทะทะมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
22-10-2557 นาพฺภตีตหโร โสโก นาบภะตีตะหะโร โสโก ความเศร้าโศก นำสิ่งที่ล่วงแล้ว คืนมาไม่ได้
21-10-2557 อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ ความรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่
20-10-2557 กมฺมํ ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานิ กัมมัง ทันหะ กินติ กะโรมิทานิ ควรตั้งใจให้มั่นในการทำการงาน
19-10-2557 อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อัดตะโน วะ อะเวกเขยยะ ควรตั้งใจทำธุระของตน
18-10-2557 วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ นิบปะทา เป็นคนควรพยายาม ไปจนกว่าจะสำเร็จ
17-10-2557 น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ นะ อุชุภูตา วิตถัง ภะนันติ คนตรง พูดไม่คลาดจากความจริง
16-10-2557 อติติกฺโข จ เวรวา อติติกโข จะ เวระวา คนแข็งกระด้าง มีแต่เวรภัย
15-10-2557 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไกลจากกิเลส ย่อมมีความสุข
14-10-2557 สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง คนมีห่วงกังวล ยังวุ่นวายอยู่
13-10-2557 สุขํ วต น โหติ กิญฺจิ สุขัง วะตะ นะ โหติ กินจิ ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข
12-10-2557 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข
11-10-2557 นยํ นยติ เมธาวี นะยัง นะยะติ เมธาวี คนมีปัญญา ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ
10-10-2557 ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ ตัง เว พัดเทกะรัดโตติ คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี
9-10-2557 นาลโส วินฺทเต สุขํ นาละโส วินทะเต สุขัง คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบความสุข
8-10-2557 สนฺโต สคฺคปรายนา สันโต สัคคะปะรายะนา คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า
7-10-2557 กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ กุสะโล ชหาติ ปาปกัง คนฉลาด ย่อมละบาป
6-10-2557 ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย เมื่อตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก
5-10-2557 นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา นิบผันนะโสภิโน อัดถา ประโยชน์จะงดงาม ต่อเมื่อประสบผลสำเร็จ
4-10-2557 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้
3-10-2557 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สับเพสัง สะหิโต โหติ คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
2-10-2557 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสฎโฐ มนุสเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้ประเสริฐที่สุด
1-10-2557 สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม สาธุ โข ปัณดิโต นามะ ชื่อว่าบัณฑิต ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ
Download