พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปีคำเขียนคำอ่านคำแปล
30-4-2557 ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ ปุริสะกิดจานิ นะ ปัดฉานุตัปปะติ เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง
29-4-2557 ปฏิกจฺเจว กยิรา หิตมตฺตโน ปะติกัดเจวะ กะยิรา หิตะมัดตะโน คนฉลาด รู้สิ่งเป็นประโยชน์ ควรรีบทำ
28-4-2557 กาลญฺจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส กาลันจะ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะ คนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร
27-4-2557 มนาโป โหติ ขนฺติโก มะนาโป โหติ ขันติโก ผู้อดทได้น ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่น
26-4-2557 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทนจะนำมาซึ่งประโยชน์ คือความสุข
25-4-2557 อนุมชฺฌํ สมาจเร อะนุมัดชัง สะมาจะเร ควรทำให้พอเหมาะ พอดี
24-4-2557 จาคมานุพรูเหยฺย จาคะมานุ พรูเหยยะ จงเพิ่มพูนความเสียสละ
23-4-2557 โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา โลโกปัตถัมภิกา เมตตา เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
22-4-2557 ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ ผาติง กะยิรา อะวิเหถะยัง ปะรัง ควรทำแต่ความเจริญ ไม่พึงเบียดเบียนกัน
21-4-2557 หิริโอตฺตปฺป โลกํ ปาเลติ หิริโอดตับปะ โลกัง ปาเลติ ความละอายใจและความเกรงกลัวบาป ย่อมรักษาโลกไว้
20-4-2557 สพฺโพว อาทิตฺโต โลโก สัพโพวะ อาทิตโต โลโก โลกทั้งมวล เป็นของเร่าร้อน
19-4-2557 สยํ ชญฺญา กตากตํ สะยัง ชัญญา กะตากะตัง ผู้ปกครอง ควรทราบสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ
18-4-2557 ธีโร จ พลวา สาธุ ธีโร จะ พะละวา สาธุ ผู้ปกครอง ต้องฉลาดและเข้มแข็ง
17-4-2557 เวคา กตํ ตปฺปติ ภูมิปาล เวคา กะตัง ตัปปะติ ภู-มิปาละ ผู้ปกครอง ทำอะไรไม่รอบคอบ จะเดือดร้อน
16-4-2557 มหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติ มหัตตะปัตโตปิ นิวาตะวุตติ แม้เป็นใหญ่ ก็ควรถ่อมตน
15-4-2557 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญนำสุขมาให้
14-4-2557 วิสฺสาสปรมา ญาติ วิสสาสะปะระมา ญา-ติ คนคุ้นเคย ไว้ใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง
13-4-2557 ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ยกย่องผู้ควรยกย่อง เป็นอุดมมงคล
12-4-2557 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิตตัง นิวาระเย ควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่ว
11-4-2557 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฎํ ปัจฉา ตับปะติ ทุกกะตัง ความชั่ว ทำแล้วย่อมเดือดร้อนภายหลัง
10-4-2557 กยิรา เจ กริยาเถนํ กะยิรา เจ กะริยาเถนัง ถ้าจะทำ ทำให้เต็มที่และดีที่สุด
9-4-2557 กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
8-4-2557 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย นิสัมมะ กะระนัง เสยโย ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
7-4-2557 ยถาวาที ตถาการี ยะถาวาที ตะถาการี พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
6-4-2557 ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญานํ ราชา รัดถัดสะ ปัญญานัง ผู้ปกครอง เป็นเครื่องส่องถึงประเทศ
5-4-2557 สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ สัพพัง อิสสะริยัง สุขัง อิสรภาพทุกอย่าง เป็นสุข
4-4-2557 สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ สัพพัง ปะระวะสัง ทุกขัง ตกอยู่ในอำนาจผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
3-4-2557 วโส อิสฺสริยํ โลเก วะโส อิสสะริยั โลเก อำนาจ ยิ่งใหญ่ในโลก
2-4-2557 ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ปัคคัณเห ปัคคะหาระหัง พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง
1-4-2557 นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ นิคคัณเห นิคคะหาระหัง พึงข่มคนที่ควรข่ม
Download