พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-12-2557 รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ รัตโย อะโมฆา คัจฉันติ ไม่ควรปล่อยให้วันคืน ผ่านไปเปล่า
29-12-2557 อายุ อปฺปตรํ สิยา อายุ อัปปะตะรัง สิยา วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
28-12-2557 ตตฺราปิ สรตี โย ตตฺราปิ สรตี โย วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ
27-12-2557 กาโล ฆสติ ภูตานิ กาโล ฆะสะติ ภูตานิ กาลเวลา ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมกับตัวมันเอง
26-12-2557 รูปํ ชีรติ มจฺจานํ รูปัง ชีระติ มัจจานัง รูปกายของสัตว์ ย่อมร่วงโรยไป
25-12-2557 อตีตํ นานฺวาคเมยฺย อะตีตัง นานวาคะเมยยะ ไม่พึงหวนคนึงถึงอดีต
24-12-2557 น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต นะ นิบพินเทยยะ ปันดิโต ผู้ฉลาด ไม่ควรท้อแท้
23-12-2557 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
22-12-2557 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไกลจากกิเลส ย่อมมีความสุข
21-12-2557 อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข อะนุปาทา จิดตัดสะ วิโมกโข จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง
20-12-2557 มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ มา จิดตัดสะ วะสัง คะมิ อย่าไปตามกระแส ของจิต
19-12-2557 จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ จิดตัง ภาวิตัง กัมมะนิยัง โหติ จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงาน
18-12-2557 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้มีความสงบใจ ย่อมอยู่เป็นสุข
17-12-2557 จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สํวตฺตติ จิดตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัดตะติ จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่
16-12-2557 ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺขํ วิหรติ ปัดสัดทิยา อะสะติ ทุกขัง วิหะระติ เมื่อจิตไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
15-12-2557 จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
14-12-2557 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิดตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
13-12-2557 สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ สันตุดฐี ปะระมัง ธะนัง ความพอใจตามมี ตามได้ เป็นทรัพย์น่าปลื้มใจอย่างยิ่ง
12-12-2557 วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี วิหันญะติ จิดตะวะสานุวัดตี ผู้ทำตามใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน
11-12-2557 นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา นิปผันนะโสภิโน อัตถา ประโยชน์จะงดงาม เมื่อประสบผลสำเร็จ
10-12-2557 สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ธัมมะรุจี ราชา การปกครองที่ชอบธรรม ย่อมสำเร็จประโยชน์
9-12-2557 ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย ธัมเมนะ วิตตะเมเสยยะ พึงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม
8-12-2557 อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ อุดฐาตา วินทะเต ธะนัง ผู้ขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้
7-12-2557 ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย ปัญญา นั่นแล ประเสริฐกว่าทรัพย์
6-12-2557 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ญาโต อัดโถ สุขาวะโห การรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ นำสุขมาให้
5-12-2557 อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา อะโถ เปดเตยยะตา สุขา การบำรุงบิดา นำมาซึ่งความสุข
4-12-2557 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโฐ มนุสเสสุ ผู้ที่มีตนฝึกแล้ว ประเสริฐสุดในหมู่คน
3-12-2557 สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ จะประสบผลสำเร็จ เพราะลงมือทำ
2-12-2557 วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฎฺฐา วิชชา อุปปะตะตัง เสดถา สิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ ประเสริฐสุด
1-12-2557 อวิชฺชา ปรมํ มลํ อวิชชา ปะระมัง มะลัง ความไม่รู้ เป็นมลทินที่สุด
Download