พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-4-2558 ทฺลฺลภา ขณสมฺปตฺติ ทฺนละพา ขณะสัมปัดติ โอกาส เกิดขึ้นได้ไม่ง่าย
29-4-2558 อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ อะสันโต นิระยัง ยันติ คนชั่ว ย่อมไปนรก
28-4-2558 สนฺโต สคฺคปรายนา สันโต สัคคะปะรายะนา คนดี ย่อมไปสวรรค์
27-4-2558 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ. สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำได้ยาก
26-4-2558 ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ ปุริสะกิดจานิ นะ ปัดฉานุตัปปะติ เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง
25-4-2558 ปฏิกจฺเจว กยิรา หิตมตฺตโน ปะติกัดเจวะ กะยิรา หิตะมัดตะโน คนฉลาด รู้สิ่งเป็นประโยชน์ ควรรีบทำ
24-4-2558 อสสฺสตํ วิปฺปริณามธมฺมํ อะสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง ชีวิตนี้ วิปริตผันแปร ไม่แน่นอน
23-4-2558 อปฺปญฺหิ นํ ชีวิตมาหุ ธีรา อัปปัญหิ นัง ชีวิตะมาหุ ธีรา นักปราชญ์ กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยนิด
22-4-2558 มนาโป โหติ ขนฺติโก มะนาโป โหติ ขันติโก ผู้อดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่น
21-4-2558 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทนจะนำมาซึ่งประโยชน์ คือความสุข
20-4-2558 หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ หิริโอดตับปิยันเยวะ โลกัง ปาเลติ การมีหิริโอตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้
19-4-2558 มนสฺส สติ ปฏิสรณํ มนัสสะ สติ ปฏิสะระณัง สติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ
18-4-2558 น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน นะ ทีฆทายุ ละภะเต ธะเนนะ เงินซื้ออายุให้ยืนยาว ไม่ได้
17-4-2558 น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ น จาปิ วิตเตน ชรํ วิหนฺติ ทรัพย์สมบัติ ซื้อความแก่ไม่ได้
16-4-2558 อนุมชฺฌํ สมาจเร อะนุมัดชัง สะมาจะเร พึงกระทำให้พอเหมาะพอดี
15-4-2558 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญนำความสุขมาให้
14-4-2558 พหูนํ อตฺถาย สปฺปญฺโญ ฆรมาวสํ พะหูนัง อัดถายะ สัปปัญฺโญ ฆะระมาวะสัง การครองเรือนด้วยปัญญา ย่อมมีประโยชน์มาก
13-4-2558 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา นิมิดตัง สาธุรูปานัง กตัญญู กะตะเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบัติของคนดี
12-4-2558 อนุฏฺฐานมลา ฆรา อะนุดถานะมะลา ฆะรา ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของการครองเรือน
11-4-2558 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา. ทุราวาสา คะรา ทุกขา การครองไม่ดี นำทุกข์มาให้
10-4-2558 น ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ ธมฺมจารี นะ ทุคคะติง คัจฉันติ ธัมมะจารี ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ
9-4-2558 กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง การได้ฟังพระสัทธรรม เป็นของยาก
8-4-2558 กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ กิจฉัง มนุสสะ ชีวิตัง การดำเนินชีวิต เป็นของยาก
7-4-2558 กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ เกิดเป็นมนุษย์ของยาก
6-4-2558 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ ราชา มุขัง มะนุดสานัง พระราชา ทรงเป็นประมุขของประชาชน
5-4-2558 สุภาสิตํ อนุโมเทยฺย สุภาสิตัง อนุโมเทยยะ ควรชื่นชมถ้อยคำ ที่เป็นสุภาษิต
4-4-2558 น ปรํ นาปิ อตฺตานํ วิหึสติ นะ ปะรัง นาปิ อัดตานัง วิหิงสะติ ไม่พึงเบียดเบียนคนอื่น และแม้แต่ตนเอง
3-4-2558 ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ ผาติง กะยิรา อะวิเหถะยัง ปะรัง ควรทำแต่ความเจริญ ไม่พึงเบียดเบียนกัน
2-4-2558 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สัพเพสัง สะหิโต โหติ คนดีย่อมทำประโยชน์แก่คนทั้งปวง
1-4-2558 สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย สะตัง ธัมโม ทุรันวะโย ธรรมะของคนดี คนชั่วรู้ได้ยาก
Download