พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
28-2-2560 อตฺตานํ ทมยนฺติ สพฺพตา อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ
27-2-2560 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
26-2-2560 จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตตัง รักเขถะเมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต
25-2-2560 วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี วิหัญญะติ จิตตะวะสานุวัตตี ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมเดือดร้อน
24-2-2560 อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต อัปปะมัตโต หิ ฌายันโต ผู้ไม่ประมาท ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
23-2-2560 ยถาวาที ตถาการี ยถาวาที ตถาการี พูดอย่างใด ทำอย่างนั้น
22-2-2560 สทตฺถปสุโต สิยา สะทัตถะปสุโต สิยา พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
21-2-2560 อตฺตทตฺถมภิญฺญาย อัตตะทัตถะมะภิญญายะ พึงกำหนดเป้าหมายของตนให้ชัด
20-2-2560 อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อัตตะโน วะ อะเวกเขยยะ ควรดูธุระของตน ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ
19-2-2560 น ปเรสํ กตากตํ นะ ปะเรสัง กะตากะตัง ไม่ควรจับจ้องธุระที่คนอื่นทำ และยังไม่ได้ทำ
18-2-2560 น ปเรสํ วิโลมานิ นะ ปะเรสัง วิโลมานิ ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น
17-2-2560 อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อัตตานัง นาติวัตเตยยะ ไม่ควรลืมตน
16-2-2560 อตฺตโน ปน ทุสฺสสํ อัตตะโน ปะนะ ทุสสะสัง โทษของตน เห็นยาก
15-2-2560 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ สุทัสสัง วัชชะมัญเญสัง โทษคนอื่น เห็นง่าย
14-2-2560 นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นัดถิ อัตตะสะมัง เปมัง ไม่มีความรักใด เสมอด้วยความรักตน
13-2-2560 ขนฺติ สาหสฺวารณา ขันติ สาหัสวาระณา ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน
12-2-2560 ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ ขันติ พลัง วะ ยะตีนัง ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต
11-2-2560 ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ขันติ ธีรัสสะลังกาโร ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
10-2-2560 สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ปุญฺญานิ สุขัสเสตัง อธิวะจะนัง ปุญญานิ คำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุข
9-2-2560 สยํ กตานิ ปุญญานิ อาเวณิยํ ธนํ สะยัง กะตานิ ปุญญานิ อาเวณิยัง ธนัง ความดีที่ทำไว้เอง เป็นทรัพย์เฉพาะตน
8-2-2560 ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ ปุญญัง สุขัง ชีวิตสังขยัมหิ แม้คราวสิ้นชีพ บุญช่วยให้เป็นสุข
7-2-2560 สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมความดี นำสุขมาให้
6-2-2560 ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย ทุกโข ปาปัสสะ อุจจะโย การสั่งสมความชั่ว เป็นการก่อทุกข์
5-2-2560 น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ นะ ตัมหิ ฉันทัง กะยิราถะ อย่าพึงพอใจในความชั่ว
4-2-2560 ยํ หิ กยิรา ตํ หิ วเท ยัง หิ กยิรา ตัง หิ วะเท จะทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น
3-2-2560 อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน อวิททะสู มาระวะสานุวัตติโน คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งความชั่ว
2-2-2560 น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ นะ นัง กะยิรา ปุนัปปุนัง เมื่อทำผิด ไม่ควรทำผิดบ่อยๆ
1-2-2560 ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา ปาปัญเจ ปุริโส กะยิรา เป็นคน ไม่ควรทำชั่ว
Download