พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2557 จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตตัง รักเขถะ เมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต
29-9-2557 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
28-9-2557 วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี วิหัญญะติ จิตตะวะสานุวัตตี ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมเดือดร้อน
27-9-2557 จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตตัสสะ ทะมะโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี
26-9-2557 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ พึงเจริญเมตตา เพื่อละความพยาบาท
25-9-2557 ขลิตญฺจ จ คาหเย ขะลิตันจะ จะ คาหะเย ไม่ควรยึดถือในความผิดพลาด
24-9-2557 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะพิดถะเรถะ กันละยาเน ควรใฝ่ทำแต่ความดี
23-9-2557 ทีปโท โหติ จกฺขุโท ทีปะโท โหติ จักขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา
22-9-2557 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ คนไร้ปัญญา ย่อมไม่พินิจ พิจารณา
21-9-2557 อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
20-9-2557 ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง เยาวชน คือรากฐานของมวลมนุษย์
19-9-2557 เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ เยเนวะ เอโก ละภะเต ปะสังสัง เหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรเสริญ
18-9-2557 อนุฏฺฐานมลา ฆรา อะนุดถานะมะลา ฆะรา บ้านเรือนที่ไม่หมั่นดูแลรักษา ย่อมเกิดมลทิน
17-9-2557 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง
16-9-2557 สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี
15-9-2557 อนยํ นยติ ทุมฺเมโธ อะนะยัง นะยะติ ทุมเมโท คนพาล มักชักนำในทางผิด
14-9-2557 อธุรายํ นิยุญฺชติ อะธุรายัง นิยุนชะติ คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
13-9-2557 วินยํ โส น ชานาติ วินะยัง โส นะ ชานาติ คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
12-9-2557 สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ
11-9-2557 ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ ทุนนะโย เสยยะโส โหติ คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ
10-9-2557 กาตํ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา กาตุง มนุสเสนะ ตะถา มนุสสา มนุษย์ทั้งหลาย ไม่อาจทำให้เหมือนกันได้
9-9-2557 ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ ยะถา นะ สักกา ปะฐะวี สมายัง แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้
8-9-2557 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ สุทัสสัง วัชชะมัญเญสัง ความผิดของคนอื่น เห็นง่าย
7-9-2557 อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ อัตตะโน ปะนะ ทุททะสัง ความผิดของตน เห็นยาก
6-9-2557 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวะรานิ จะ พึงระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
5-9-2557 น มชฺเชถ ยสํ ปตฺโต นะ มัดเชถะ ยะสัง ปัดโต เมื่อได้ยศแล้ว ไม่พึงมัวเมา
4-9-2557 อตฺถพยาปตฺติ อพฺยโถ อัตถะพะยาปัดติ อับพะยะโถ เมื่อสูญเสียประโยชน์ ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ
3-9-2557 อหาโส อตฺถลาเภสุ อะหาโส อัดถะลาเภสุ มีประสบผลสำเร็จ ต้องไม่เหลิงลอย
2-9-2557 สํวิภชฺชญฺจ โภชนํ สังวิภัดชันจะ โภชะนัง ร่ำรวยแล้ว ก็ควรแบ่งปัน
1-9-2557 ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ ทุกขัง คะหะปะตัง สาธุ ผู้ครองเรือน ต้องขยันจึงจะดี
Download