พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
29-2-2559 อตฺตานํ ทมยนฺติ สพฺพตา อัตตานัง ทะมะยันติ สัพพะตา ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตนอยู่เป็นนิจ
28-2-2559 สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักกาโร กาปุริสัง หันติ สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วได้
27-2-2559 ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ ยถากัมมัง คะมิสสันติ ทุกคน ย่อมเป็นไปตามกรรม
26-2-2559 อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา อัตตัตถะปัญญา อะสุจี มนุสสา คนสกปรก เห็นแต่ประโยชน์ตน
25-2-2559 สํหิรปญฺญสฺส วิวโร ชายเต สังหิระปัญญัสสะ วิวะโร ชายะเต เมื่อไม่มีปัญญา ความวิบัติก็เกิดขึ้นได้
24-2-2559 อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต อัปปะมัตโต หิ ฌายันโต ผู้ไม่ประมาท ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์
23-2-2559 อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ ผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งตนและประโยชน์ท่าน
22-2-2559 นตฺถิ โลเก รโห นาม นัตถิ โลเก ระโห นามะ ชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลก
21-2-2559 อตฺตนา อกตํ ปาปํ วิสุชฺฌติ อัตตะนา อะกะตัง ปาปัง วิสุดชะติ ตนไม่ทำชั่ว ตัวก็บริสุทธิ์
20-2-2559 กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ กัมมุนา โหติ พราหมะโณ คนดี ดีเพราะการกระทำ
19-2-2559 อรติ โลกนาสิกา อะระติ โลกะนาสิกา ความริษยา ทำให้โลกเสื่อม
18-2-2559 เย ปมตฺตา ยถา มตา เย ปมัตตา ยะถา มะตา ผู้ประมาท เหมือนคนที่ตายแล้ว
17-2-2559 ชยํ เวรํ ปสวติ ชยัง เวรัง ปะสะวะติ ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร
16-2-2559 อนตฺกชนโน โกโธ อนัตกะชะนะโน โกโธ ความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ
15-2-2559 โกโธ สตฺถมลํ โลเก โกโธ สัตถะมะลัง โลเก ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตรา ในโลก
14-2-2559 นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ นัดถิ อัตตะสะมัง เปมัง ไม่มีความรักใด เสมอด้วยความรักตน
13-2-2559 นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ นัดถิ กัมมะสะมัง พะลัง ไม่มีแรงใด เสมอด้วยแรงแห่งกรรม
12-2-2559 สพฺพํ สุตมธีเยถ สัพพัง สุตะมะธีเยถะ สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
11-2-2559 สาธุ โข สิปฺปกํ นาม สาธุ โข สิปปะกัง นามะ ชื่อว่าศิลปะวิทยา ดีทั้งนั้น
10-2-2559 ขนฺติ สาหสฺวารณา ขันติ สาหัสวาระณา ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน
9-2-2559 ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ ขันติ พลัง วะ ยะตีนัง ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต
8-2-2559 ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร ขันติ ธีรัสสะลังกาโร ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์
7-2-2559 อภูวาที นิรยํ อุเปติ อภูวาที นิระยัง อุเปติ คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก
6-2-2559 ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา ทุกฐัสสะ ผะรุสา วาจา คนโกรธ มักมีวาจาหยาบ
5-2-2559 มนุญญเมว ภาเสยฺยํ มนุญญะเมวะ ภาเสยยัง ควรกล่าวแต่วาจา ที่น่าพอใจ
4-2-2559 มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ มุดตะวา ตัปปะติ ปาปิกัง คนกล่าววาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน
3-2-2559 อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน อวิททะสู มาระวะสานุวัตติโน คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
2-2-2559 ปุตฺเต วิชฺชาสุ ฐาปย ปุตเต วิชชาสุ ฐาปะยะ บิดามารดา พึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
1-2-2559 สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ สมาหิโต ยะถาภูตัง ปะชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง
Download