พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-11-2557 ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก ยัญเจ ลาโภ อะธัมมิโก การได้ ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ดี
29-11-2557 อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย อลาโภ ธัมมิโก เสยโย แม้ไม่ได้ แต่ชอบธรรม ย่อมดีกว่า
28-11-2557 น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน นะ อิจเฉยยะ อะธัมเมนะ สมิทธิมัตตะโน ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จแก่ตน โดยไม่ชอบธรรม
27-11-2557 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
26-11-2557 ธมฺมจารี สุขํ เสติ ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
25-11-2557 กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย ความดี นั่นแลดีกว่า
24-11-2557 ปาปานํ อกรณํ สุขํ ปาปานัง อะกะระณัง สุขัง การไม่ทำความชั่ว ให้เกิดความสุข
23-11-2557 อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย ดีกว่า
22-11-2557 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะตัง กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
21-11-2557 ปาปการี จ ปาปกํ ปาปะการี จะ ปาปกัง ทำชั่ว ได้ชั่ว
20-11-2557 กลฺยาณการี กลฺยาณํ กัลยาณะการี กัลยาณัง ทำดี ได้ดี
19-11-2557 กมฺมํ สตฺเต วิภชติ กัมมัง สัตเต วิภะชะติ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ ให้ทรามและประณีต
18-11-2557 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาธุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำยาก
17-11-2557 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาธุนา สาธุ ความดี คนดีทำง่าย
16-11-2557 หิตญฺจ สาธุญจ ปรมทุกฺกรํ หิตัญจ สาธุญจะ ปะระมะทุกกะรัง การใดเป็นประโยชน์และดี การนั้นแลทำได้ยาก
15-11-2557 สุกรานิ อสาธูนิ อหิตานิ สุกะรานิ อะสาธูนิ อะหิตานิ การที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทำง่าย
14-11-2557 กมฺมํ กตํ สาธุ นานุตปฺปติ กัมมัง กะตัง สาธุ นานุตัปปะติ กรรมที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นดี
13-11-2557 น กมฺมํ กตํ สาธุ อนุตปฺปติ นะ กัมมัง กะตัง สาธุ อะนุตัปปะติ กรรมที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นไม่ดี
12-11-2557 นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต นัตถิ ปาปัง อกุพพะโต บาป ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ
11-11-2557 ปาปํ ปาเปน สุกรํ ปาปัง ปาเปนะ สุกะรัง ความชั่ว คนชั่วทำได้ง่าย
10-11-2557 สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม สกัมมุนา หัญญะติ ปาปะธัมโม คนทำชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน
9-11-2557 น ฆาสเหตูปิ กเรยฺย ปาปํ นะ ฆาสะเหตูปิ กเรยยะ ปาปัง ไม่ควรทำบาป แม้เพราะเห็นแก่กิน
8-11-2557 สยํ ปุญฺญานิ ตํ อาเวณิยํ ธนํ สะยัง ปุญญานิ ตัง อาเวณิยัง ธะนัง ความดีที่ทำไว้นั่นแล เป็นทรัพย์เฉพาะตน
7-11-2557 สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ปุญฺญานิ สุขัสเสตัง อะธิวะจะนัง ปุญญานิ คำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุข
6-11-2557 ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ ปุญญัง สุขัง ชีวิตะสังขะยัมหิ ถึงคราวสิ้นชีวิต บุญก็ช่วยให้สุขได้
5-11-2557 อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ อาจินํ อาปูระติ ธีโร ปุญญัสสะ โถกัง อาจินัง คนดีทำความดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมด้วยความดี
4-11-2557 สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมความดี นำสุขมาให้
3-11-2557 มาวมญฺเญถ ปาปสฺส น อาคมิสฺสติ มาวะมัญเญถะ ปาปัสสะ นะ อาคะมิสสะติ อย่าดูหมิ่นว่าความชั่วเล็กน้อย จักไม่มีผลมาถึงตัว
2-11-2557 สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ สะยัง กะตานิ ปุญญานิ สัมปะรายิกัง ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิตรติดตามตัวไปเบื้องหน้า
1-11-2557 ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ ปุญญัง โจเรหิ ทูหะรัง ความดีโจรลักไปไม่ได้
Download