พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-4-2561 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิตตัง นิวาระเย ควรยั้งใจจากบาปทั้งปวง
29-4-2561 กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง สิ่งที่ทำแล้ว จะทำคืนไม่ได้
28-4-2561 กยิรา เจ กริยาเถนํ กะยิรา เจ กะริยาเถนัง ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
27-4-2561 โกธาภิภูโต ปุริโส โกทาภิภูโต ปุริโส ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์
26-4-2561 โกโธ ทุมฺเมธโคจโร โกโธ ทุมเมธะโคจะโร ความโกรธ เป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม
25-4-2561 จช ทุชฺชนสํสคฺคํ จะชะ ทุดชะนะสังสัคคัง ควรหลีกเลี่ยงการคบคนพาล
24-4-2561 ภช สาธุสมาคมํ ภะชะ สาธุสะมาคะมัง ควรคบหากับบัณฑิต
23-4-2561 กร ปุญฺญมโหรตฺตํ กะระ ปุนญะมะโหรัตตัง ควรทำความดี เป็นนิจ
22-4-2561 นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ นาดมะเส อัตตัดถะปันยัมหิ อย่าไว้วางใจ คนที่เห็นแก่ตัว
21-4-2561 จาคมานุพรูเหยฺย จาคะมานุ พรูเหยยะ จงเพิ่มพูนความเสียสละ
20-4-2561 ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฎฺฐํ ปัญญายะ ติดตีนัง เสดถัง อิ่มด้วยปัญญา ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งปวง
19-4-2561 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
18-4-2561 อนุมชฺฌํ สมาจเร อะนุมัดชัง สะมาจะเร ควรทำการให้พอเหมาะ พอดี
17-4-2561 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
16-4-2561 อปิจ วิเจยฺยทานํปิ สาธุ อะปิจะ วิเจยยะทานังปิ สาธุ ทานที่เลือกให้ เป็นสิ่งที่ดี
15-4-2561 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญนำสุขมาให้
14-4-2561 วิสฺสาสปรมา ญาติ วิดสาสะปะระมา ยาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง
13-4-2561 ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลของชีวิต
12-4-2561 ปฏิมํเสตมตฺตนา ปะติมังเสตะมัตตะนา จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง
11-4-2561 รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ รักเขยยะ นัง สุรักขิตัง ควรรักษาตนไว้ให้ดี
10-4-2561 อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย อัตตา หิ ปะระมัง ปิโย ตนนั่นแหล่ะ เป็นที่รักอย่างยิ่ง
9-4-2561 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหล่ะฝึกได้ยาก
8-4-2561 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ฝึกตนได้แล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
7-4-2561 อตฺตา หิ อตฺตโน คติ อัตตา หิ อัตตะโน คะติ ตนมีทางไปเป็นของตน
6-4-2561 นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา นิวัดตะยันติ โสกัมหา ผู้มีใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า
5-4-2561 อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อัตตานัง นาติวัดเตยยะ เป็นคน ไม่ควรลืมตน
4-4-2561 อตฺตนา โจทยตฺตานํ อัตตะนา โจทะยัดตานัง จงเตือนตน ด้วยตนเอง
3-4-2561 อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย ชนะตนนั่นแหล่ะ ดีกว่า
2-4-2561 อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา อัตตานัง ทะมะยันติ ปันฑิตา บัณฑิต ย่อมฝึกตน
1-4-2561 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ ตนนั่นแหล่ะ เป็นที่พึ่งของตน
Download