พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-10-2560 ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ ตัง เว พัดเทกะรัดโตติ คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี
30-10-2560 นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ นาถัง ละภะติ ทุลละภัง ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว ชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก
29-10-2560 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโฐ มนุดเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้ประเสริฐที่สุด
28-10-2560 สนฺโต สคฺคปรายนา สันโต สักคะปะรายะนา คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า
27-10-2560 ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว ยาตานุยายี จะ ภะวาหิ มานะวะ จงเดินตามพ่อ ที่ดำเนินไปแล้ว
26-10-2560 ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญานํ ราชา รัดฐัดสะ ปันยานัง พระราชา เป็นศรีสง่าแห่งแผ่นดิน
25-10-2560 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ ราชา มุขัง มนุดสานัง พระราชา เป็นประมุขของประชาชน
24-10-2560 รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา ธมฺมิโก รัดฐัง สุขัง โหติ ราชา ธัมมิโก พระราชาผู้ทรงธรรม ชาวประชาเป็นสุข
23-10-2560 ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา พระราชา คุ้มครองประชาชน เหมือนบิดารักษาบุตร ทุกเมื่อ
22-10-2560 ททมาโน ปิโย โหติ ทะทะมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
21-10-2560 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้
20-10-2560 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สัพเพสัง สะหิโต โหติ คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
19-10-2560 อปฺปํ วต ชีวิตํ อิทํ อัปปัง วะตะ ชีวิตัง อิทัง ชีวิตนี้ น้อยนัก
18-10-2560 อสสฺสตํ วิปฺปริณามธมฺมํ อะสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง ชีวิตนี้แปรผัน ไม่แน่นอน
17-10-2560 รูปํ ชีรติ นามโคตฺตํ น ชีรติ รูปัง ชีระติ นามะโคตตัง นะ ชีระติ ร่างกายย่อมสิ้นไป แต่ชื่อและโคตร หาสิ้นไปไม่
16-10-2560 นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ นักขัตตัง ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์
15-10-2560 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไกลจากกิเลส ย่อมมีความสุข
14-10-2560 สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง ผู้มีความกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
13-10-2560 สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย สุโข ปุญญัสสะ อุดจะโย การสร้างสมความดี นำสุขมาให้
12-10-2560 สุขํ วต น โหติ กิญฺจิ สุขัง วะตะ นะ โหติ กินจิ ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข
11-10-2560 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข
10-10-2560 วิวโร ชายเต มหา วิวะโร ชายะเต มหา เมื่ออ่อนปัญญา ความวิบัติก็เกิดได้มหันต์
9-10-2560 ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย เมื่อตั้งอยู่ในธรรม ไม่ต้องกลัวปรโลก
8-10-2560 นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต นัตถิ ปาปัง อะกุบพะโต บาป ไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ
7-10-2560 กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ กุสะโล ชะหาติ ปาปะกัง คนฉลาด ย่อมละบาป
6-10-2560 นาลโส วินฺทเต สุขํ นาละโส วินทะเต สุขัง คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบความสุข
5-10-2560 ยทูนกํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ ยะทูนะกัง สันติ ยัง ปูรัง สันตะเมวะ ตัง สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ
4-10-2560 อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ อัดเถ ชาเต จะ ปันดิตัง เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต
3-10-2560 ปิยญฺเจ อนฺนปานมฺหิ ปิยันเจ อันนะปานัมหิ เมื่อมีข้าวน้ำสมบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก
2-10-2560 กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ กุสะโล ชะหาติ ปาปะกัง คนฉลาด ย่อมละบาป
1-10-2560 อุกฺกฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ
Download