พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2558 นาสมฺเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ นาสัมเส อัตตัตถะปัญญัมหิ อย่าไว้วางใจ คนที่เห็นแก่ตัว
29-9-2558 สมฺมุขา นาติขีณํ ภเณ สัมมุขา นาติขีนัง พะเน ไม่ควรกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า
28-9-2558 รโห วาทํ น ภาเสยฺย ระโห วาทัง นะ พาเสยยะ ไม่ควรพูดลับหลัง
27-9-2558 ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ ปาปานัง ขันติ มูลัง นิกันตะติ ความอดทน ย่อมตัดมูลเหตุความชั่วทั้งปวง
26-9-2558 มนาโป โหติ ขนฺติโก มะนาโป โหติ ขันติโก ผู้อดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อื่น
25-9-2558 ขนฺติ สาหสวารณา ขันติ สาหะสะวารณา ความอดทนย่อมห้ามไว้ซึ่งความผลุนผลัน
24-9-2558 ทีปโท โหติ จกฺขุโท ทีปะโท โหติ จักขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา
23-9-2558 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิดตัง นิวาระเย ควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่ว
22-9-2558 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะพิดถะเรถะ กันละยาเน ควรใฝ่หาแต่ความดี
21-9-2558 อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
20-9-2558 สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ สุตัง ปันยายะ วัดทะนัง การฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญา
19-9-2558 สาธุ สมฺพหุลา ญาตี สาธุ สัมพะหุลา ญาตี มีหมู่ญาติมากมาย นั่นแหล่ะดี
18-9-2558 อนุฏฺฐานมลา ฆรา อะนุดถานะมะลา ฆะรา บ้านเรือนที่ไม่หมั่นดูแลรักษา ย่อมเกิดมลทิน
17-9-2558 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวะรานิ จะ ควรระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
16-9-2558 น เว นินฺทา สุปริวชฺชยาถ นะ เว นินทา สุปะริวัชชะยาถะ การนินทา ใช่ว่าจะหลีกหนีได้ง่ายๆ
15-9-2558 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ ควรมีเมตตา เพื่อละความพยาบาท
14-9-2558 สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง การไม่พบคนพาล เป็นสิ่งดี
13-9-2558 วินยํ โส น ชานาติ วินะยัง โส นะ ชานาติ คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
12-9-2558 สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ คนพาล แม้พูดดี ก็โกรธ
11-9-2558 ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ ทุนนะโย เสยยะโส โหติ คนพาล มักเห็นผิดเป็นชอบ
10-9-2558 ยํ น กยิรา น ตํ วเท ยัง นะ กยิรา นะ ตัง วะเท ทำสิ่งใดไม่ได้ ไม่ควรพูดถึงสิ่งนั้น
9-9-2558 ยญฺหิ กยิรา ตญฺหิ วเท ยัญหิ กยิรา ตัญหิ วะเท ทำสิ่งใดได้ ค่อยพูดถึงสิ่งนั้น
8-9-2558 สจฺจมนุรกฺเขยฺย สัดจะมะนุรักเขยยะ ควรรักษาสัจจะ
7-9-2558 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัจจัง นะ ทุติยะมัตถิ สัจจะมีเพียงหนึ่ง ไม่มีสอง
6-9-2558 น พยาเธ ปตฺตสํสยํ นะ พะยาเท ปัดตะสังสะยัง แม้เมื่อมีสูญเสีย ก็ไม่ควรเสียใจ
5-9-2558 น มชฺเชถ ยสํ ปตฺโต นะ มัดเชถะ ยะสัง ปัดโต เมื่อได้ยศแล้ว ไม่พึงมัวเมา
4-9-2558 อตฺถพยาปตฺติ อพฺยโถ อัตถะพะยาปัดติ อับพะยะโถ เมื่อสูญเสีย ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ
3-9-2558 อหาโส อตฺถลาเภสุ อะหาโส อัดถะลาเภสุ เมื่อประสบผลสำเร็จ ต้องไม่เหลิงลอย
2-9-2558 สํวิภชฺชญฺจ โภชนํ สังวิภัดชันจะ โภชะนัง ร่ำรวยแล้ว ต้องแบ่งปัน
1-9-2558 ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ ทุกขัง คะหะปะตัง สาธุ ผู้ครองเรือน ต้องขยันถึงจะประสบความสำเร็จ
Download