พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-12-2560 รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติ รัตโย อะโมฆา คัจฉันติ ไม่ควรปล่อยให้วันคืน ผ่านไปเปล่า
30-12-2560 วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย วะโย รัตตินทิวักขะโย วัย สิ้นไปตามคืนและวัน
29-12-2560 อายุ อปฺปตรํ สิยา อายุ อัปปะตะรัง สิยา วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
28-12-2560 ตตฺราปิ สรตี โย ตัตราปิ สะระตี โย วัย ย่อมเสื่อมไปทุกขณะ
27-12-2560 กาโล ฆสติ ภูตานิ กาโล ฆะสะติ ภูตานิ กาลเวลา ย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมกับตัวมันเอง
26-12-2560 ปฏิมํเสตมตฺตนา ปฏิมังเสตะมัดตะนา จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง
25-12-2560 อตฺตนา โจทยตฺตานํ อัตตะนา โจทะยัดตานัง จงเตือนตนด้วยตนเอง
24-12-2560 อตฺตา ว เสยฺโย ปรมา อัตตา วะ เสยโย ปะระมา ตนเองนั่นแหล่ะ เป็นสิ่งสำคัญ
23-12-2560 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
22-12-2560 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนภายหลัง
21-12-2560 อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ อัตตานุรักขี ภะวะ มา อะฑัยหิ จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน
20-12-2560 มา จิตฺตสฺส วสํ คมิ มา จิดตัดสะ วะสัง คะมิ อย่าไปตามกระแส ของจิต
19-12-2560 จิตฺตํ ภาวิตํ กมฺมนิยํ โหติ จิดตัง ภาวิตัง กัมมะนิยัง โหติ จิตที่อบรมแล้ว ย่อมควรแก่การงาน
18-12-2560 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้มีความสงบใจ ย่อมอยู่เป็นสุข
17-12-2560 จิตฺตํ ภาวิตํ มหโต สํวตฺตติ จิดตัง ภาวิตัง มะหะโต สังวัดตะติ จิตที่ฝึกหัดดีแล้ว ย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่
16-12-2560 ปสฺสทฺธิยา อสติ ทุกฺขํ วิหรติ ปัดสัดทิยา อะสะติ ทุกขัง วิหะระติ เมื่อจิตไม่สงบ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
15-12-2560 จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ จิดตัง คุดตัง สุขาวะหัง จิตที่ระวังดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้
14-12-2560 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิดตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำความสุขมาให้
13-12-2560 อตฺตานํ อติมญฺญสิ อัตตานัง อะติมัญญะสิ ไม่ควรดูหมิ่นตนเอง
12-12-2560 วิหญฺญติ จิตฺตวสานุวตฺตี วิหันญะติ จิดตะวะสานุวัดตี ผู้ทำตามใจ จะมีแต่ความเดือดร้อน
11-12-2560 นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถา นิปผันนะโสภิโน อัตถา สิ่งที่ทำจะเป็นประโยชน์ เมื่อประสบผลสำเร็จ
10-12-2560 สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ธัมมะรุจี ราชา การปกครองที่ชอบธรรม ย่อมสำเร็จประโยชน์
9-12-2560 หทยสฺส สทิสี วาจา หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา คำพูด ส่องให้เห็นน้ำใจ
8-12-2560 สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา สัจจัง วา ยะทิ วา มุสา จริงหรือเท็จ ตนเองย่อมรู้เอง
7-12-2560 เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ เมธาวี สุขัง โส อธิคัจฉะติ ผู้ให้ความสุข ย่อมได้ความสุข
6-12-2560 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ญาโต อัดโถ สุขาวะโห การรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ นำสุขมาให้
5-12-2560 สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ จะประสบผลสำเร็จ เพราะลงมือทำ
4-12-2560 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโฐ มนุสเสสุ ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐสุด
3-12-2560 วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ วันทะโก ปฏิวันทะนัง ผู้ไหว้ ย่อมได้การไหว้ตอบ
2-12-2560 ปูชโก ลภเต ปูชํ ปูชะโก ละภะเต ปูชัง ผู้บูชา ย่อมได้บูชาตอบ
1-12-2560 น หิ เวเรน เวรานิ นะ หิ เวเรนะ เวรานิ เวรระงับด้วยเวร ไม่มี
Download