พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-6-2561 อปฺปตฺโต โน จ อุลฺลเป อับปัดโต โน จะ อุนละเป เมื่อความสำเร็จยังมาไม่ถึง ไม่พึงโอ้อวด
29-6-2561 ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ ปุริสะกิดจานิ นะ ปัดฉานุตัปปะติ เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง
28-6-2561 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไม่มีกิเลส เป็นผู้มีความสุข
27-6-2561 สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ สมาหิโต ยะถาภูตัง ปะชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง
26-6-2561 ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ ทีคัง สันตัสสะ โยชะนัง ระยะทางยาวไกล สำหรับคนที่เมื่อยล้า
25-6-2561 เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ เสยยังโส เสยยะโส โหติ คบคนดี ย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วย
24-6-2561 อผลา โหติ อกุพฺพโต อะผะลา โหติ อะกุพพะโต คำพูดดี ย่อมไม่เป็นผลแก่ผู้ไม่ทำตาม
23-6-2561 สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักกาโร กาปุริสัง หันติ ลาภสักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วได้
22-6-2561 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิตตัง นิวาระเย ควรยับยั้งใจจากความชั่ว
21-6-2561 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะภิตถะเรถะ กัลยาเณ ควรใฝ่หาความดี
20-6-2561 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโถ มะนุดเสสุ ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
19-6-2561 นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ นิจจัง ปัชชะลิเต สะติ เมื่อถึงคราวทุกข์ ก็ควรมีสติ
18-6-2561 หทยสฺส สทิสี วาจา หะทะยัดสะ สะทิสี วาจา คำพูด ส่องให้เห็นน้ำใจ
17-6-2561 ปทุฏฺฐจิตฺตสฺส น ผาติ ปะทุดถะจิดตัดสะ นะ ผาติ ผู้มีจิตคิดร้าย ย่อมหาความเจริญไม่ได้
16-6-2561 กิจฺจกโร สิยา น จ มชฺเช กิดจะกะโร สิยา นะ จะ มัดเช ทุกคนควรทำหน้าที่ของตน และไม่ควรประมาท
15-6-2561 เวคสา หิ กตํ กมฺมํ เวคะสา หิ กะตัง กัมมัง การทำอะไร โดยผลีผลาม ย่อมเดือดร้อน
14-6-2561 ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ ปัจจุปปันเนนะ ยาเปนติ ควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
13-6-2561 สยํ ชญฺญา กตากตํ สะยัง ชัญญา กะตากะตัง ผู้ฉลาด ควรรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ
12-6-2561 ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ ธัมเม ฐิตัง นะ วิชะหาติ กิตติ เกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม
11-6-2561 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
10-6-2561 ธมฺมจารี สุขํ เสติ ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
9-6-2561 โกธํ คตฺวา สุขํ เสติ โกธัง คัดตะวา สุขัง เสติ ฆ่าความโกรธได้ ย่อมนอนเป็นสุข
8-6-2561 โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ โกธะโน ทุพพัณโณ โหติ ผู้ที่มักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณไม่ผ่องใส
7-6-2561 กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ เมื่อโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม
6-6-2561 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ คนไม่มีปัญญา ย่อมไม่มีการพินิจพิเคราะห์
5-6-2561 กาลญฺเจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส กาลันเจ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะ ผู้ฉลาด ควรรู้จักเวลาที่ควร ไม่ควร
4-6-2561 โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงพินิจพิจารณาทุกสิ่ง โดยรอบคอบ
3-6-2561 อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ อัตเถ ชาเต จะ ปัณฑิตัง เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต
2-6-2561 มนฺตีสุ อกุตูหลํ มันตีสุ อะกุตูหะลัง เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
1-6-2561 อุกฺกฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
Download