พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-5-2558 กมฺมํ สาธุ กตฺวา นานุตปฺปติ กัมมัง สาธุ กัดตะวา นานุตับปะติ ควรทำความดี ไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
30-5-2558 กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ กัมมัง ตัดสะ ปะรายะนัง กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ในปรายภพ
29-5-2558 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนในภายหลัง
28-5-2558 ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ ยะถากัมมัง คะมิดสันติ ทุกคนย่อมเป็นไปตามกรรมของตน
27-5-2558 สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ สุโข ปัญญาปะฏิลาโภ มีปัญญา พาให้มีสุข
26-5-2558 นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
25-5-2558 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
24-5-2558 ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญา นะรานัง ระตะนัง ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน
23-5-2558 ปญฺญาย ปริสุชฌติ ปัญญายะ ปะริสุดชะติ คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
22-5-2558 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัตถิ ชานัง อะปัญญัสสะ ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา
21-5-2558 นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน นัตถิ ปัญญา อะชายิโน ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ
20-5-2558 โยคา เว ชายเต ภูริ โยคา เว ชายะเต ภูริ ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ
19-5-2558 สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ สุสสูสัง ละภะเต ปัญญัง รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา
18-5-2558 สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา สากัจฉายะ ปัญญา เวทิตัพพา ปัญญา รู้ได้ด้วยการสนทนา
17-5-2558 ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฎฺฐํ ปัญญายะ ติดตีนัง เสดฐัง อิ่มด้วยความรู้ ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย
16-5-2558 ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี ปัญญา สุตะวินิจฉินี ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ได้เล่าเรียน
15-5-2558 ปญฺญาเจนํ ปสาสติ ปัญญา เจนัง ปะสาสะติ ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน
14-5-2558 ปญฺญา หิ เสฎฺฐา กุสลา วทนฺติ ปัญญา หิ เสดฐา กุสะลา วะทันติ บัณฑิตกล่าวว่า ปัญญาแล ประเสริฐที่สุด
13-5-2558 ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ ยาทิสัง วะปะเต พีชัง ตาทิสัง ละภะเต ผะลัง บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
12-5-2558 ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์
11-5-2558 ปญฺญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ ปัญญาชีวิง ชีวิตะมาหุ เสดฐัง ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
10-5-2558 อนิสมฺม กตํ กมฺมํ จินฺติตํ อะนิสัมมะ กะตัง กัมมัง จินติตัง ทำการงานที่ไม่พิจารณา ย่อมเกิดผลเสีย
9-5-2558 สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ สับพัดถะ ทุกฺขัดสะ สุขัง ปะหานัง เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีสุขในทุกที่
8-5-2558 ยานิ กโรติ ตานิ ปสฺสติ ยานิ กะโรติ ตานิ ปัดสะติ คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นเอง
7-5-2558 ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
6-5-2558 สุขํ นิราสา สุปติ สุขัง นิราสา สุปะติ ผู้ไม่คาดหวัง ย่อมหลับเป็นสุข
5-5-2558 ราชา รฎฺฐสฺส ปญฺญานํ ราชา รัดถัดสะ ปันยานัง พระราชา เป็นศรีสง่าของแผ่นดิน
4-5-2558 ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ จงมีธรรมะเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง
3-5-2558 นาลโส วินฺทเต ธนํ นาละโส วินทะเต ธะนัง คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข
2-5-2558 ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ ปะโยชะเย ธัมมิกัง โส วณิดชัง พึงประกอบการค้าขาย โดยชอบธรรม
1-5-2558 วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ วายะมัสสุ สะกิจเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน
Download