พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-8-2559 กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส กิดฉา วุดติ อะสิปปัสสะ คนไม่มีความรู้ เป็นอยู่ลำบาก
30-8-2559 โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ โลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถ ความโลภ เป็นอัตรายต่อความดี
29-8-2559 มุตฺวา ตปติ ปาปกํ มุดตะวา ตะปะติ ปาปะกัง คำพูดชั่ว ย่อมพาตัวให้เดือดร้อน
28-8-2559 ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ ปุนยัง สุขัง ชีวิตะสังขะยัมหิ เมื่อคราวสิ้นชีพ บุญช่วยให้เป็นสุขได้
27-8-2559 ปาณฆาตี หิ โสจติ ปานะคาตี หิ โสจะติ การเบียดเบียนกัน มีแต่ความเศร้าโศก
26-8-2559 น กมฺมุนา กิญฺจนํ โมฆมตฺถิ นะ กัมมุนา กิญจนัง โมฆะมัตถิ กรรมแม้เล็กน้อย ที่จะไม่ให้ผล ไม่มี
25-8-2559 ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ ยะถากัมมัง คะมิสสันติ สรรพสัตว์ ย่อมเป็นไปตามกรรม
24-8-2559 สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ สุขัสสะ ทาตา เมธาวี สุขัง โส อธิคัจฉะติ ผู้ฉลาด ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข
23-8-2559 อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อัปปิจฉะตา อัตถายะ สังวัตตะติ ความรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหม่
22-8-2559 น ปาโณ ปาณินํ หญฺเญ นะ ปาโน ปานินัง หันเย เป็นคน ไม่ควรเบียดเบียนกัน
21-8-2559 นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา นิดชัดติพะลา ปันดิตา คนดี ย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่น
20-8-2559 ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง
19-8-2559 นาภาสมาเน ชานนฺติ พาเลหิ ปณฺฑิตํ นาภาสะมาเน ชานันติ พาเลหิ ปันดิตัง คนเราเมื่อยังไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาด
18-8-2559 วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ วาจัง มุนเจยยะ กัลยานิง ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์
17-8-2559 ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา ทุดถัดสะ ผะรุสา วาจา คนโกรธ มักมีวาจาหยาบ
16-8-2559 โมกฺโข กลฺยาณิยาสาธุ โมกโข กัลยานิยา สาทุ คำพูดดี ย่อมมีประโยชน์
15-8-2559 ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ ปุญญัง โจเรหิ ทูหะรัง บุญ โจร ขโมยไปไม่ได้
14-8-2559 ปุญฺญกมฺมา จ สุคตึ ปุญญะกัมมา จะ สุคะติง ผู้ทำบุญ ย่อมไปสู่สวรรค์
13-8-2559 น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา นะ โหติ สุขัง ทุกกะฏะการินา คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
12-8-2559 สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก สุขา มัดเตยยะตา โลเก เคารพรักและบำรุงมารดาบิดา นำมาซึ่งความสุข
11-8-2559 อาหุเนยฺย จ ปุตฺตานํ อาหุเนยยะ จะ ปุดตานัง บิดามารดา เป็นผู้ควรแก่การเคารพของบุตร
10-8-2559 โกธปญฺญาโณ ปราภวโต มุขํ โกธปัญญาโน ปะราภะวะโต มุขัง ความมักโกรธ เป็นทางแห่งความเสื่อม
9-8-2559 อลโส ปราภวโต มุขํ อะละโส ปะราภะวะโต มุขัง ความเกียจคร้าน เป็นทางแห่งความเสื่อม
8-8-2559 อนุฎฺฐาตา ปราภวโต มุขํ อนุดถาตา ปะราภะวะโต มุขัง การไม่เอาการงาน นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม
7-8-2559 สภาสีลี ปราภวโต มุขํ สภาสีลี ปะราภะวะโต มุขัง การชอบมั่วสุม นั่นเป็นทางแห่งความเสื่อม
6-8-2559 สมฺปชญฺญํ อตฺถาย สํวตฺตติ สัมปะชัญญัง อัตถายะ สังวัตตะติ ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ มีประโยชน์ยิ่งใหญ่
5-8-2559 สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ สัมมาทิดถิสะมาทานา สับพัง ทุกขัง ผู้มีความเห็นถูกต้อง ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง
4-8-2559 น ธมฺมวาที เกนจิ วิวทติ นะ ธัมมะวาที เกนะจิ วิวะทะติ ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใคร ในโลก
3-8-2559 ปทุฏฺฐสฺส น ผาติ โหติ ปะทุดถัดสะ นะ ผาติ โหติ ผู้ที่มีจิตมุ่งร้าย ย่อมหาความเจริญไม่ได้
2-8-2559 อาปูรติ ปุญญสฺส โถกํปิ อาจินํ อาปูระติ ปุนยัดสะ โถกังปิ อาจินัง ทำความดีทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยความดี
1-8-2559 สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ ผลที่เกิดขึ้น เพราะการกระทำของตน
Download