พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-5-2560 นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ นัตถิ กัมมะสะมัง พะลัง แรงเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี
30-5-2560 ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ ยะถากัมมัง คะมิดสันติ สรรพสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน
29-5-2560 น กมฺมุนา กิญฺจน โมฆมตฺถิ นะ กัมมุนา กินจะนะ โมคะมัดถิ กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่ให้ผล ไม่มี
28-5-2560 กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ กัมมัง ตัดสะ ปะรายะนัง กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ ในภพหน้า
27-5-2560 กมฺมํ สาธุ กตฺวา นานุตปฺปติ กัมมัง สาธุ กัดตะวา นานุตับปะติ ทำความดี ย่อมไม่ร้อนใจในภายหลัง
26-5-2560 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง ความชั่ว ย่อมทำตัวให้เดือดร้อน ภายหลัง
25-5-2560 ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา ขันติพะลัดสูปะสะมันติ เวรา เวรย่อมสงบระงับด้วยพลังแห่งขันติ
24-5-2560 ยานิ กโรติ ตานิ ปสฺสติ ยานิ กะโรติ ตานิ ปัดสะติ คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นเอง
23-5-2560 น สิยา โลกวฑฺฒโน นะ สิยา โลกะวัดทะโน ไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลก
22-5-2560 มิจฺฉาทิฎฺฐึ น เสเวยฺย มิดฉาทิดถิง นะ เสเวยยะ ไม่ควรยึดถือความเห็นผิด
21-5-2560 สทฺธมฺมสฺสวนํ สุขํ สัทธัมมัสสะวะนัง สุขัง การฟังพระสัทธรรม นำความสุขมาให้
20-5-2560 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
19-5-2560 มหาปุริสภาวสฺส กรุณาสโห มหาปุริสะภาวัสสะ กรุณาสะโห ความกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ
18-5-2560 น ธมฺมวาที เกนจิ วิวทติ นะ ธัมมะวาที เกนะจิ วิวะทะติ ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ
17-5-2560 อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส อาปูระติ ธีโร ปุนยัดสะ คนฉลาดทำความดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมด้วยความดี
16-5-2560 ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ ทุกขัง อะนาโถ วิหะระติ คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์
15-5-2560 ปาณฆาตี หิ โสจติ ปานะคาตี หิ โสจะติ การประทุษร้ายกัน มีแต่เศร้าโศก
14-5-2560 ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
13-5-2560 อารตี วิรตี ปาปา อาระตี วิระตี ปาปา การงดเว้นจากความชั่ว เป็นมงคลสูงสุด
12-5-2560 กุสลสฺสูปสมฺปทา กุสะลัสสูปะสัมฺปะทา ควรทำกุศล ให้ถึงพร้อม
11-5-2560 สพฺพปาปสฺส อกรณํ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง ไม่ควรทำบาปทั้งปวง
10-5-2560 สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท สุโข พุทธานัง อุปปาโท การเกิดขึ้นของผู้รู้ นำความสุขมาให้
9-5-2560 ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ ยาทิสัง วะปะเต พีชัง ตาทิสัง ละภะเต ผะลัง บุคคล ว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
8-5-2560 นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสติ เต นานาทิดฐิเก นานะยิดสะติ เต ต่างคนก็ต่างความคิด จะให้คิดเหมือนกันหมด ไม่ได้
7-5-2560 ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา ปัจเจกะจิตตา ปุถู สัพพะสัตตา ประดาสัตว์ ต่างคนก็แต่ละจิตแต่ละใจ
6-5-2560 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวรานิ จะ พึงระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
5-5-2560 วายเมเถว กิจฺเจสุ วายะเมเถวะ กิจเจสุ พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไป
4-5-2560 ปมาเทน น สํวเส ปะมาเทนะ นะ สังวะเส ไม่ควรอยู่ด้วยความประมาท
3-5-2560 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
2-5-2560 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ คนจะพ้นทุกข์ เพราะความเพียร
1-5-2560 พฬฺหเมนํ ปรกฺกเม พันหะเมนัง ปะรักกะเม พึงบากบั่นทำการงานให้มั่นคง
Download