พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-5-2559 นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ นัตถิ กัมมะสะมัง พะลัง แรงเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มี
30-5-2559 ยถากมฺมํ คมิสฺสนฺติ ยะถากัมมัง คะมิดสันติ สรรพสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมของตน
29-5-2559 น กมฺมุนา กิญฺจน โมฆมตฺถิ นะ กัมมุนา กินจะนะ โมคะมัดถิ กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่ให้ผล ไม่มี
28-5-2559 กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ กัมมัง ตัดสะ ปะรายะนัง กรรม เป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ ในภพหน้า
27-5-2559 กมฺมํ สาธุ กตฺวา นานุตปฺปติ กัมมัง สาธุ กัดตะวา นานุตับปะติ ทำความดี ย่อมไม่ร้อนใจในภายหลัง
26-5-2559 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง ความชั่ว ย่อมทำตัวให้เดือดร้อน ภายหลัง
25-5-2559 น สิยา โลกวฑฺฒโน นะ สิยา โลกะวัดทะโน ไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลก
24-5-2559 มิจฺฉาทิฎฺฐึ น เสเวยฺย มิดฉาทิดถิง นะ เสเวยยะ ไม่ควรยึดถือความเห็นผิด
23-5-2559 สทฺธมฺมสฺสวนํ สุขํ สัทธัมมัสสะวะนัง สุขัง การฟังพระสัทธรรม นำความสุขมาให้
22-5-2559 สุขา สทฺธมฺมเทสนา สุขา สัทธัมมะเทสนา การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้
21-5-2559 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
20-5-2559 สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท สุโข พุทธานัง อุปปาโท การเกิดขึ้นของผู้รู้ นำความสุขมาให้
19-5-2559 มหาปุริสภาวสฺส กรุณาสโห มหาปุริสะภาวัสสะ กรุณาสะโห ความกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ
18-5-2559 น ธมฺมวาที เกนจิ วิวทติ นะ ธัมมะวาที เกนะจิ วิวะทะติ ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ
17-5-2559 อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส อาปูระติ ธีโร ปุนยัดสะ คนฉลาดทำความดีทีละน้อย ก็เต็มเปี่ยมด้วยความดี
16-5-2559 ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ ทุกขัง อะนาโถ วิหะระติ คนไม่มีที่พึ่ง อยู่เป็นทุกข์
15-5-2559 สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ สับพัดถะ ทุกฺขัดสะ สุขัง ปะหานัง เว้นเหตุแห่งทุกข์ ย่อมมีสุขในทุกที่
14-5-2559 ปาณฆาตี หิ โสจติ ปานะคาตี หิ โสจะติ การประทุษร้ายกัน มีแต่เศร้าโศก
13-5-2559 ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา ปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตา ผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
12-5-2559 มชฺชปานา จ สญฺญโม มัชชะปานา จะ สัญญะโม การสำรวมระวังจากการดื่มน้ำเมา เป็นมงคลสูงสุด
11-5-2559 อารตี วิรตี ปาปา อาระตี วิระตี ปาปา การงดเว้นจากความชั่ว เป็นมงคลสูงสุด
10-5-2559 ปมาเทน น สํวเส ปะมาเทนะ นะ สังวะเส ไม่ควรอยู่ด้วยความประมาท
9-5-2559 ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ ยาทิสัง วะปะเต พีชัง ตาทิสัง ละภะเต ผะลัง บุคคล หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
8-5-2559 ขนฺติพลสฺสูปสมนฺติ เวรา ขันติพะลัดสูปะสะมันติ เวรา เวรย่อมสงบระงับด้วยพลังแห่งขันติ
7-5-2559 กมฺมุนา โหติ พราหฺมโณ กัมมุนา โหติ พราหมะโน คนดี ดีได้เพราะการกระทำ
6-5-2559 ยานิ กโรติ ตานิ ปสฺสติ ยานิ กะโรติ ตานิ ปัดสะติ คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นเอง
5-5-2559 ราชา รฎฺฐสฺส ปญฺญานํ ราชา รัดถัดสะ ปันยานัง พระราชา เป็นศรีสง่าของแผ่นดิน
4-5-2559 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ การไม่ประมาท เป็นมงคลสูงสุด
3-5-2559 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย อาสัง นะ ฉินเทยยะ สุขาคะมายะ เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง
2-5-2559 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ คนจะพ้นทุกข์ เพราะความเพียร
1-5-2559 พฬฺหเมนํ ปรกฺกเม พันหะเมนัง ปะรักกะเม พึงบากบั่นทำการงานให้มั่นคง
Download