พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-7-2558 ธมฺมจารี สุขํ เสติ ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
30-7-2558 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
29-7-2558 อปฺปํ วา ยทิวา พหุ อับปัง วา ยะทิวา พะหุ ควรแบ่งปัน ไม่ว่ามากหรือน้อย
28-7-2558 ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นพ ภาเย ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก
27-7-2558 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไกลจากกิเลส มีสุขจริงหนอ
26-7-2558 สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ สกิญจะนัง วิหัญญมานัง คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวาย
25-7-2558 สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิญฺจิ สุขัง วะตะ ตัสสะ นะ โหติ กิญจิ ผู้ไม่มีอะไรกังวลใจ ย่อมมีความสุข
24-7-2558 อตีตสฺสานุโสจนา อตีตัสสานุโสจะนา คนโง่ ย่อมหวนระลึกถึงแต่ความหลัง
23-7-2558 อนาคตปฺปชปฺปาย อนาคะตัปปะชัปปายะ คนโง่ ย่อมเพ้อฝันในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
22-7-2558 นานาคตสุขาวโห นานาคะตะสุขาวะโห ความโศก ไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคต
21-7-2558 นาพฺภตีตหโร โสโก นาบภะตีตะหะโร โสโก ความโศก นำสิ่งล่วงแล้ว คืนมาไม่ได้
20-7-2558 อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย อะกะตัง ทุกกะตัง เสยโย ความชั่ว อย่าทำเลยดีกว่า
19-7-2558 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง กรรมชั่ว ย่อมเผาผลาญตนในภายหลัง
18-7-2558 น หึสนฺติ อภิญฺจนํ นะ หิงสันติ อภิญจะนัง ผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่มีใครเบียดเบียน
17-7-2558 น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ น มิยยะมานัง ธะนะมันเวติ เมื่อตาย ทรัพย์สักนิดก็ติดตามไปไม่ได้
16-7-2558 ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ ปุนยัง โจเรหิ ทูหะรัง ความดี โจรขโมย ลักพาไปไม่ได้
15-7-2558 สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย สุโข ปุนยัดสะ อุดจะโย การสร้างสมความดี นำสุขมาให้
14-7-2558 สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ สังเกยยะ สังกิตับพานิ พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง
13-7-2558 รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ รักเขยยานาคะตัง พะยัง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
12-7-2558 สติมา สุขเมธติ สะติมา สุขะเมทะติ ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
11-7-2558 ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม พัดโท สัปปุริเสหิ สังคะโม เลือกคบหาคนดี มีแต่ความเจริญ
10-7-2558 สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ สัพพัง อิสสะริยัง สุขัง อิสรภาพ เป็นสุขทั้งสิ้น
9-7-2558 สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ สัพพัง ปะระวะสัง ทุกขัง อยู่ในอำนาจของผู้อื่น เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
8-7-2558 ยํ เว เสวติ ตาทิโส ยัง เว เสวะติ ตาทิโส คบหาคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
7-7-2558 วโส อิสฺสริยํ โลเก วโส อิสสะริยัง โลเก อำนาจ เป็นใหญ่ในโลก
6-7-2558 มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณญฺจ มา ชาติง ปุจฉะ จะระณัญจะ อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ
5-7-2558 อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิจฉา นะรัง ปริกัสสะติ ความอยาก ย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆ
4-7-2558 หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ หันติ กุทโธ สะมาตะรัง คนโกรธ ฆ่าได้แม้มารดาตน
3-7-2558 กุทโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ คนโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม
2-7-2558 รตฺโย อโมฆา ตฺฉนฺติ รัตโย อโมฆา คัจฉันติ คืนและวัน ไม่ผ่านไปเปล่า
1-7-2558 วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย วโย รัตตินทิวักขะโย วัย สิ้นไปตามคืนและวัน
Download