พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-6-2560 สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักกาโร กาปุริสัง หันติ สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วได้
29-6-2560 ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ ปุริสะกิดจานิ นะ ปัดฉานุตัปปะติ เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง
28-6-2560 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไม่มีกิเลส เป็นผู้มีความสุข
27-6-2560 ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเก ฉันทานิทานานิ ปิยานิ โลเก สิ่งเป็นที่รักในโลก มีความพอใจเป็นเหตุ
26-6-2560 ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ ทีคัง สันตัสสะ โยชะนัง ระยะทางยาวไกล สำหรับคนที่เมื่อยล้า
25-6-2560 เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ เสยยังโส เสยยะโส โหติ คบคนดี ย่อมพลอยมีส่วนดีไปด้วย
24-6-2560 อผลา โหติ อกุพฺพโต อะผะลา โหติ อะกุพพะโต คำพูดดี ย่อมไม่เป็นผลแก่ผู้ไม่ทำตาม
23-6-2560 นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ นิจจัง ปัชชะลิเต สะติ เมื่อถึงคราวทุกข์ ก็ควรมีสติ
22-6-2560 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิตตัง นิวาระเย ควรยับยั้งใจจากความชั่ว
21-6-2560 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะภิตถะเรถะ กัลยาเณ ควรใฝ่หาความดี
20-6-2560 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโถ มะนุดเสสุ ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์
19-6-2560 สกิญจนํ วิหญฺญมานํ สะกิญจะนัง วิหัญญะมานัง ผู้มีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวาย
18-6-2560 วิวาทํ ภยโตทิสฺวา วิวาทัง ภะยะโตทิสะหวา การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษ
17-6-2560 ปทุฏฺฐจิตตสฺส น ผาติ ปะทุดถะจิดตัดสะ นะ ผาติ ผู้มีจิตคิดร้าย ย่อมหาความเจริญไม่ได้
16-6-2560 กิจฺจกโร สิยา น จ มชฺเช กิดจะกะโร สิยา นะ จะ มัดเช ทุกคนควรทำหน้าที่ของตน และไม่ควรประมาท
15-6-2560 เวคสา หิ กตํ กมฺมํ เวคะสา หิ กะตัง กัมมัง การทำอะไร โดยผลีผลาม ย่อมเดือดร้อน
14-6-2560 ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ ปัจจุปปันเนนะ ยาเปนติ ควรดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบัน
13-6-2560 สยํ ชญฺญา กตากตํ สะยัง ชัญญา กะตากะตัง ผู้ฉลาด ควรรู้สิ่งที่ทำ ไม่ทำ
12-6-2560 ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ ธัมเม ฐิตัง นะ วิชะหาติ กิตติ เกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม
11-6-2560 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มใจในธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
10-6-2560 ธมฺมจารี สุขํ เสติ ธัมมะจารี สุขัง เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมนอนเป็นสุข
9-6-2560 โกธํ คตฺวา สุขํ เสติ โกธัง คัดตะวา สุขัง เสติ ฆ่าความโกรธได้ ย่อมนอนเป็นสุข
8-6-2560 โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ โกธะโน ทุพพัณโณ โหติ คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณไม่งาม
7-6-2560 กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ กุทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ เมื่อโกรธ ย่อมมองไม่เห็นธรรม
6-6-2560 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ คนไม่มีปัญญา ย่อมไม่มีการพินิจพิเคราะห์
5-6-2560 กาลญฺเจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺส กาลันเจ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะ คนฉลาด ควรรู้จักกาลควรไม่ควร
4-6-2560 โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงพินิจพิจารณาทุกสิ่ง โดยรอบคอบ
3-6-2560 อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ อัตเถ ชาเต จะ ปัณฑิตัง เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต
2-6-2560 มนฺตีสุ อกุตูหลํ มันตีสุ อะกุตูหะลัง เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
1-6-2560 อุกฺกฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
Download