พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-3-2558 สทตฺถปสุโต สิยา สะทัตถะปะสุโต สิยา พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
30-3-2558 อกิญจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา อกิญจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา ความทุกข์ไม่เกิดแก่ผู้ไม่มีความกังวล
29-3-2558 ตณฺหาย ชายตี ภยํ ตัณหายะ ชายะตี ภะยัง ภัย ย่อมเกิดจากความอยาก
28-3-2558 ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวํ ตัณหา ทุกขัสสะ สัมภะวัง ความอยาก เป็นเหตุเกิดของความทุกข์
27-3-2558 อตฺถิ นิสฺสรณํ โลเก อัตถิ นิสสะระณัง โลเก ในโลกนี้มีทางออกจากทุกข์ได้
26-3-2558 นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ นันทิ ทุกขัสสะ มูลัง ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
25-3-2558 อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ อนุปาทา วิมุจจันติ ผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
24-3-2558 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน ย่อมนำมาซึ่งความสุข
23-3-2558 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิดตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
22-3-2558 ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน ตุดฐี สุขา ยา อิตะรี ตะเรนะ พอใจตามมี ยินดีตามได้ นำสุขมาให้
21-3-2558 นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ นัดถิ สันติปะรัง สุขัง ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ
20-3-2558 นตฺถิ โทสสโม กลิ นัดถิ โทสะสะโม กะลิ ไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทษคือโทสะ
19-3-2558 นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นัดถิ ราคะสะโม อัคคิ ไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะ
18-3-2558 อโถ ทุกฺขมฺปิ เสติ โส อะโถ ทุกขัมปิ เสติ โส คนโกรธ มักอยู่เป็นทุกข์
17-3-2558 ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ ทุกขะมัสสะ มหัพภะยัง ความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของคน
16-3-2558 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ฝึกตนได้แล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
15-3-2558 สีลํ กวจมพฺภุตํ สีลัง กะวะจะมับพุตัง ศีล เป็นเกราะป้องกันอย่างน่าอัศจรรย์
14-3-2558 สีลํ อาภรณํ เสฎฺฐํ สีลัง อาภะระนัง เสดถัง ศีลเป็นเครื่องประดับอันประเสริฐ
13-3-2558 สีลํ กิเรว กลฺยาณํ สีลัง กิเรวะ กัลยานัง ศีลนั่นแหล่ะ เป็นความดี
12-3-2558 สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ สตัญจะ คันโธ ปฏิวาตะเมติ ชื่อเสียงของคนดี ย่อมหอมทวนลม
11-3-2558 สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ สัพพา ทิสา สัปปุริโส ปะวายะติ คนดี ย่อมหอมทวนไปทุกทิศ
10-3-2558 อตฺตา หิ อตฺตโน คติ อัตตา หิ อัตตะโน คติ ตน มีทางไปเป็นของตน
9-3-2558 อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย อัตตานัง นาติวัตเตยยะ เป็นคน ไม่คนลืมตน
8-3-2558 อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ อัดเถ ชาเต จะ ปันดิตัง เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง ย่อมต้องการบัณฑิต
7-3-2558 มนฺตีสุ อกุตูหลํ มันตีสุ อะกุตูหะลัง เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น ย่อมต้องการคนหนักแน่น
6-3-2558 อุกฺกฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ อุกกัดเถ สูระมิดฉันติ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรง ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
5-3-2558 โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงพินิจพิจารณาเรื่องราว โดยรอบคอบ
4-3-2558 น นํ ปาเปน สํยุเช นะ นัง ปาเปนะ สังยุเช ไม่ควรพาตัวไปพัวพันกับความชั่ว
3-3-2558 สตํ เว โหติ มนฺตนา สะตัง เว โหติ มันตะนา คนฉลาด ย่อมมีการปรึกษาหารือกัน
2-3-2558 มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติ มันโท ปัดฉานุตัปปะติ ทำอะไรโดยผลีผลาม ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง
1-3-2558 สมคฺคานํ ตโป สุโข สะมัคคานัง ตะโป สุโข ความสามัคคีกัน ให้เกิดความสุข
Download