พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-8-2561 กิจฺฉา วุตฺติ อสิปฺปสฺส กิดฉา วุดติ อะสิปปัสสะ คนไม่มีความรู้ เป็นอยู่ลำบาก
30-8-2561 หิตญฺจ สาธุญฺจ ปรมทุกฺกรํ หิตันจะ สาทุนจะ ปะระมะทุกกะรัง กรรมดีและมีประโยชน์ ทำได้ยากยิ่ง
29-8-2561 สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม สะกัมมุนา หันยะติ ปาปะธัมโม คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน
28-8-2561 สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ ผลที่เกิดขึ้น ก็ด้วยการกระทำของตน
27-8-2561 กมฺมุนา โหติ พฺรามโณ กัมมุนา โหติ พรามะโณ คนเราจะดี ก็เพราะการกระทำ
26-8-2561 ภเชถ ปุริสุตฺตเม ภะเชถะ ปุริสุดตะเม ควรคบหาผู้มีคุณธรรม
25-8-2561 ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ ภะเชถะ มิดเต กัลยาเณ ควรคบหากัลยาณมิตร
24-8-2561 สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สพฺพํ ทุกฺขํ สัมมาทิดถิสะมาทานา สับพัง ทุกขัง ผู้มีความเห็นถูกต้อง ย่อมพ้นทุกข์ทั้งปวง
23-8-2561 น ธมฺมวาที เกนจิ วิวทติ นะ ธัมมะวาที เกนะจิ วิวะทะติ ผู้พูดเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับใคร ในโลก
22-8-2561 นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา นิดชัดติพะลา ปันดิตา คนดี ย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่น
21-8-2561 สจฺจํ เว อมตา วาจา สัจจัง เว อะมะตา วาจา คำจริง เป็นสิ่งไม่ตาย
20-8-2561 ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา ชานาติ สัดจัง วา ยะทิ วา มุสา คำพูดจริงหรือเท็จ ตนย่อมรู้เอง
19-8-2561 นาภาสมาเน ชานนฺติ พาเลหิ ปณฺฑิตํ นาภาสะมาเน ชานันติ พาเลหิ ปันดิตัง คนเราเมื่อยังไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาด
18-8-2561 วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ วาจัง มุนเจยยะ กัลยานิง ควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์
17-8-2561 ยถาวาที ตถาการี ยะถาวาที ตะถาการี พูดอย่างไร ทำให้ได้อย่างนั้น
16-8-2561 ธมฺมํ จเร สุจริตํ ทัมมัง จะเร สุจะริตัง พึงทำหน้าที่ให้สุจริต
15-8-2561 อลโส ตํ ปราภวโต มุขํ อะละโส ตัง ปะราภะวะโต มุขัง ความเกียจคร้าน เป็นทางแห่งความเสื่อม
14-8-2561 มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร มาตา มิดตัง สะเก ฆะเร มารดาเป็นมิตรในเรือนตน
13-8-2561 โย จ ปุตฺตานมสฺสโว โย จะ ปุดตานะมัดสะโว บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นบุตรประเสริฐ
12-8-2561 สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก สุขา มัดเตยยะตา โลเก เคารพและบำรุงมารดาบิดา นำมาซึ่งความสุข
11-8-2561 อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ อาหุเนยยา จะ ปุดตานัง บิดามารดา เป็นที่เคารพของบุตร
10-8-2561 ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร ปุบพาจริยาติ วุดจะเร บิดามารดา เป็นบุรพาจารย์ของบุตร
9-8-2561 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร พรหมาติ มาตาปิตะโร บิดามารดา เป็นพระพรหมของบุตร
8-8-2561 อนุฎฺฐาตา ตํ ปราภวโต มุขํ อนุดถาตา ตัง ปะราภะวะโต มุขัง การไม่ทำการงาน เป็นทางแห่งความเสื่อม
7-8-2561 อาปูรติ ปุญฺญสฺส โถกํปิ อาจินํ อาปูระติ ปุนยัดสะ โถกังปิ อาจินัง ทำความดีทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยความดี
6-8-2561 สพฺพโท โหติ ททาติ อุปสฺสยํ สัพพะโท โหติ ทะทาติ อุปัดสะยัง ให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง
5-8-2561 ยานโท สุขโท โหติ ยานะโท สุขะโท โหติ ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสะดวกสะบาย
4-8-2561 วตฺถโท โหติ วณฺณโท วัดถะโท โหติ วันนะโท ให้ผ้านุ่งห่ม ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
3-8-2561 อนฺนโท พลโท โหติ อันนะโท พะละโท โหติ ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง
2-8-2561 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
1-8-2561 ทเทยฺย ปุริโส ทานํ ทะเทยยะ ปุริโส ทานัง เป็นคน ควรให้ทาน
Download