พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-3-2560 สติ เตสํ นิวารณํ สติ เตสัง นิวาระณัง สติ ป้องกันสิ่งเลวร้ายได้
30-3-2560 ญาโต อตฺโถ สุขาวโห ญาโต อัตโถ สุขาวะโห การรู้จักประโยชน์ นำมาซึ่งความสุข
29-3-2560 มา มโท ภรตูสภ มา มะโท ภะระตูสะภะ ผู้ที่ปกครองบ้านเมือง อย่าประมาท
28-3-2560 ธีโร จ พลวา สาธุ ธีโร จะ พะละวา สาธุ ผู้ริหาร ฉลาดและเข้มแข็ง จึงจะดี
27-3-2560 อวิทฺทสู มารวสานุวตฺติโน อะวิททะสู มาระวะสานุวัตติโน คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจมาร
26-3-2560 อนฺธตมํ ตทา ยํ โลโภ สหเต อันธะตะมัง ตะทา ยัง โลโภ สะหะเต เมื่อความโลภครอบงำ ย่อมมีแต่ความมืดบอด
25-3-2560 อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ อิจฉา นะรัง ปะริกัดสะติ ความอยาก ทำให้คนต้องวิ่งวุ่น
24-3-2560 ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี ปัญญา สุตะวินิจฉินี ปัญญา เป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่เรียนมา
23-3-2560 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัตถิ ชานัง อะปัญญัสสะ คนไม่มีปัญญา ไม่มีการพินิจ
22-3-2560 โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงพิจารณาเรื่องราว โดยรอบคอบ
21-3-2560 ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ปัคคันเห ปัคคะหาระหัง พึงยกย่อง คนที่ควรยกย่อง
20-3-2560 สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิ สังเกยยะ สังกิตัพพานิ พึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง
19-3-2560 ตรณีเย จ ตารเย ตะระณีเย จะ ตาระเย ที่ควรเร่ง จึงค่อยเร่ง
18-3-2560 โย ทนฺธกาเล ทนฺเธติ โย ทันธะกาเล ทันเธติ ที่ควรช้า จึงค่อยช้า
17-3-2560 ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม ทันหะเมนัง ปะรักกะเม พึงบากบั่นทำการงานให้มั่งคง
16-3-2560 ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี ราชา นะ สาธุ อะนิสัมมะการี นักปกครอง ทำการไม่ใคร่ครวญก่อน ไม่ดี
15-3-2560 อสญฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ อะสัญญะโต ปัพพะชิโต นะ สาธุ นักบวช ไม่สำรวม ไม่ดี
14-3-2560 อติติกฺโข จ เวรวา อติติกโข จะ เวระวา แข็งเกินไป ก็มีเวรภัย
13-3-2560 ปริภูโต มุทุ โหติ ปะริภูโต มุทุ โหติ อ่อนไป ก็ถูกดูหมิ่น
12-3-2560 นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา นิชชัดติพะลา ปัณฑิตา บัณฑิต ชอบพิจารณาความผิดของตน
11-3-2560 อุชฺฌตฺติพลา พาลา อุชชัดติพะลา พาลา คนพาล ชอบจ้องหาความผิดคนอื่น
10-3-2560 กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ กัมมุนา โหติ พราหมโณ กัมมุนา โหติ พราหมโณ
9-3-2560 น ปเร วจนา มุนิ นะ ปะเร วะจะนา มุนิ คนมิได้เป็นคนดี เพราะคำคน
8-3-2560 กมฺมุนา วสโล โหติ กัมมุนา วะสะโล โหติ คนเราจะเลว ก็เลวเพราะการกระทำ
7-3-2560 น ปเร วจนา โจโร นะ ปะเร วะจะนา โจโร คนมิได้เป็นคนเลว เพราะคำคน
6-3-2560 ปุพฺเพ หนติ อตฺตานํ ปุบเพ หะนะติ อัดตานัง ผู้ทุจริต ลวงโลก ชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อน
5-3-2560 นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย นาญโญ อัญญัง วิโสธะเย คนอื่นจะทำคนอื่น ให้บริสุทธิ์ ไม่ได้
4-3-2560 ยทตฺตครหิ ตทกุพฺพมาโน ยะทัตตะคะระหิ ตะทะกุพพะมาโน ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น
3-3-2560 สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง ความบริสุทธิ์ และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน
2-3-2560 สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ สุสสัง ละภะเต ปัญญัง ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา
1-3-2560 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน นำมาซึ่งความสุข
Download