พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-7-2557 ยญฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ ยัญเจ ชีเว อะธัมมิกัง มีชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ประเสริฐเลย
30-7-2557 รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ รักเขยยานาคะตัง พะยัง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
29-7-2557 สติ โลกสฺมิ ชาคโร สะติ โลกัดสะมิ ชาคะโร สติ เป็นเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอ
28-7-2557 สติมโต สุเว เสยฺโย สะติมะโต สุเว เสยโย ผู้มีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
27-7-2557 สติมา สุขเมธติ สะติมา สุขะเมทะติ ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
26-7-2557 สติมโต สทา ภทฺทํ สะติมะโต สะทา พัดทัง ผู้มีสติ เป็นคนโชคดีตลอดเวลา
25-7-2557 สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สะติ สับพัดถะ ปัดถิยา สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่
24-7-2557 กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ กุดโท ธัมมัง นะ ปัดสะติ ผู้ที่โกรธ มักมองไม่เห็นธรรม
23-7-2557 ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ ธัมเม ถิตัง นะ วิชะหาติ กิดติ เกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม
22-7-2557 ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี
21-7-2557 น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี
20-7-2557 อปฺปํ วา ยทิวา พหุ อับปัง วา ยะทิวา พะหุ เป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย
19-7-2557 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
18-7-2557 หทยสฺส สทิสี วาจา หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา คำพูดส่องเห็นน้ำใจ
17-7-2557 อปฺปตฺโต โน อุลฺลเป อัปปัตโต โน อุลละเป เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
16-7-2557 อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา อัตถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สหายา เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดมีเรื่องราว
15-7-2557 มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก ผู้ทำร้ายมิตรเป็นคนเลว
14-7-2557 วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ วิสสาสา ภะยะมันเวติ เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา
13-7-2557 วิสฺสตฺเถปิ น วิสฺสเส วิสสัตเถปิ นะ วิสสะเส ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ
12-7-2557 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำยาก
11-7-2557 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาทุนา สาทุ ความดี คนดี ทำง่าย
10-7-2557 นตฺถิ พาเล สหายตา นัตถิ พาเล สหายะตา ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล
9-7-2557 น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ นะ วิสสะเส อะวิสสัตเถ ไม่ควรวางใจ คนไม่คุ้นเคย
8-7-2557 ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม ทุกโข พาเลหิ สังคะโม สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้
7-7-2557 ญาตีนํว สมาคโม ญาตีนังวะ สมาคะโม การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เหมือนสมาคมแห่งญาติ
6-7-2557 ธีโร จ สุขสํวาโส ธีโร จะ สุขะสังวาโส การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นความสุข
5-7-2557 ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม พัดโท สัปปุริเสหิ สังคะโม เลือกคบหาคนดี มีแต่ความเจริญ
4-7-2557 ยํ เว เสวติ ตาทิโส ยัง เว เสวะติ ตาทิโส คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
3-7-2557 อมิตฺเตเนว สพฺพทา อะมิตเตเนวะ สัพพะทา คบคนพาล เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา
2-7-2557 ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส ทุกโข พาเลหิ สังวาโส การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์
1-7-2557 น สาธุ อนิสมฺมการี นะ สาทุ อะนิสัมมะการี ทำการโดยไม่ใคร่ครวญ ไม่ดีเลย
Download