พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-10-2561 อสสฺสตํ วิปฺปริณามธมฺมํ อะสัสสะตัง วิปปะริณามะธัมมัง ชีวิตมีความแปรผัน ไม่แน่นอน
30-10-2561 นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ นาถัง ละภะติ ทุลละภัง ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว ชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก
29-10-2561 ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ ทันโต เสดโฐ มนุดเสสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนได้ประเสริฐที่สุด
28-10-2561 อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา อะกินจะนัง นานุปะตันติ ทุกขา เมื่อหมดความกังวล ทุกข์ก็ไม่มี
27-10-2561 สุขํ วต น โหติ กิญฺจิ สุขัง วะตะ นะ โหติ กินจิ ผู้ไม่มีความกังวล ย่อมมีแต่ความสุข
26-10-2561 อุปสนฺโต สุขํ เสติ อุปะสันโต สุขัง เสติ ผู้สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข
25-10-2561 สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง ผู้มีความกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
24-10-2561 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สัพเพสัง สะหิโต โหติ คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
23-10-2561 ททมาโน ปิโย โหติ ทะทะมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
22-10-2561 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้
21-10-2561 สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ สะมาหิโต ยะถาภูตัง ปะชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง
20-10-2561 โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท โกธัง ปันญายะ อุดฉินเท พึงตัดความโกรธ ด้วยปัญญา
19-10-2561 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
18-10-2561 น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา นะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินา คนทำชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
17-10-2561 น ปเร วจนา มุนิ นะ ปะเร วะจะนา มุนิ คนมิได้เป็นคนดี เพราะคำคน
16-10-2561 กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย กตัญจะ สุกะตัง เสยโย ความดี ทำไว้แล ดีกว่า
15-10-2561 สุขิโน วตารหนฺโต สุขิโน วะตาระหันโต ผู้ไกลจากกิเลส ย่อมมีความสุข
14-10-2561 ปฏิมาเนนฺเต อตฺถา อจฺเจนติ ปฏิมาเนนเต อัตถา อัจเจนติ ผู้ที่ละทิ้งการงาน ย่อมเสียประโยชน์
13-10-2561 ยาตานุยายี จ ภวาหิ มาณว ยาตานุยายี จะ ภะวาหิ มานะวะ จงเดินตามที่พ่อดำเนินไปแล้ว
12-10-2561 สนฺโต สคฺคปรายนา สันโต สักคะปะรายะนา คนดี มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า
11-10-2561 ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ ปุญญัง สุขัง ชีวิตะสังขะยัมหิ ถึงคราวสิ้นชีพ บุญก็ช่วยให้เป็นสุขได้
10-10-2561 ธมฺเม ฐิโต ปรโลกํ น ภาเย ธัมเม ฐิโต ปะระโลกัง นะ ภาเย เมื่อตั้งอยู่ในธรรม ไม่ต้องกลัวปรโลก
9-10-2561 นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต นัตถิ ปาปัง อะกุบพะโต บาป ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทำ
8-10-2561 กุสโล จ ชหาติ ปาปกํ กุสะโล ชะหาติ ปาปะกัง คนฉลาด ย่อมละบาป
7-10-2561 ปาปสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ ปาปัดสะ นะ มัดตัง อาคะมิดสะติ อย่าดูหมิ่นความชั่วว่าเล็กน้อย แล้วจักไม่มีผลถึงตัว
6-10-2561 น กมฺมุนา กิญจน โมฆมตฺถิ นะ กัมมุนา กิญจะนะ โมฆะมัดถิ กรรมแม้เล็กน้อยที่จะไม่เห็นผล ไม่มี
5-10-2561 ยทูนกํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ ยะทูนะกัง สันติ ยัง ปูรัง สันตะเมวะ ตัง สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ
4-10-2561 วิวโร ชายเต มหา วิวะโร ชายะเต มหา เมื่อไม่มีปัญญา ความวิบัติก็เกิดได้มาก
3-10-2561 อิสฺสาภิภูโต ปจฺฉา ตปฺปติ อิดสาภิภูโต ปัดฉา ตับปะติ ผู้ถูกความริษยาครอบงำ ย่อมร้อนใจในภายหลัง
2-10-2561 วินาสกาเล วิปริตพุทฺธิ วินาสะกาเล วิปะริตพุทธิ เมื่อถึงคราววินาศ ปัญญาย่อมวิปลาสไป
1-10-2561 ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ ปาปานิ กัมมานิ สมาจะรันติ บัณฑิต ไม่ทำชั่ว เพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตัว
Download