พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-10-2558 อคฺคํ ปญฺญาพลํ วรํ อัคคัง ปัญญาพะลัง วะรัง กำลังปัญญา บัณฑิตว่าเป็นกำลังอันประเสริฐ
30-10-2558 ทาโส ปญฺญสฺส ยสสฺสิ พาโล ทาโส ปัญญัสสะ ยะสัสสิ พาโล แม้คนโง่จะมียศ ก็ตกเป็นทาสของคนมีปัญญา
29-10-2558 อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยา อะนัดเถ นะ ยุดโต สิยา ไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
28-10-2558 อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อะโมคัง ทิวะสัง กะยิรา อย่าให้แต่ละวัน ผ่านไปโดยเปล่า
27-10-2558 อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ อะนาคะตัง ปะติกะยิราถะ กิดจัง เตรียมกิจสำหรับอนาคตไว้ให้พร้อม
26-10-2558 น หิยติ สจฺจปรกฺกโม นะ หิยะติ สัดจะปะรักกะโม ผู้มีความบากบั่นและจริงจัง ย่อมไม่ตกต่ำ
25-10-2558 สิรี ชหติ ทุมฺเมธํ สิรี ชะหะติ ทุมเมธัง สิริมงคล ย่อมละทิ้งผู้มีปัญญาทราม
24-10-2558 ทานา ปรํ นตฺถิ ปติฏฺฐา ทานา ปะรัง นัตถิ ปะติดถา การเผื่อแผ่แบ่งปัน คือที่พึ่งของคนทุกข์ยาก
23-10-2558 ททมาโน ปิโย โหติ ทะทะมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
22-10-2558 ปิยทายิโน เทว ปิยํ ลภนฺติ ปิยะทายิโน เทวะ ปิยัง ละพันติ ผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รัก ย่อมได้สิ่งอันเป็นที่รัก
21-10-2558 สพฺเพสํ สหิโต โหติ สับเพสัง สะหิโต โหติ คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน
20-10-2558 น หึเส ปรํ อตฺตกาโม นะ หิงเส ปะรัง อัดตะกาโม ผู้ที่รักตน ก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น
19-10-2558 สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ สับเพสัง ชีวิตัง ปิยัง ทุกๆ คน ย่อมรักชีวิตตน
18-10-2558 อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ การรู้จักพอ มีแต่ประโยชน์
17-10-2558 กมฺมํ ทฬฺห กโรมิทานิ กัมมัง ทันหะ กะโรมิทานิ ควรตั้งใจ ในการทำการงาน
16-10-2558 อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย อัดตะโน วะ อะเวกเขยยะ ควรตั้งใจทำธุระของตน
15-10-2558 อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ อัดโถ อัดถัดสะ นักขัดตัง เวลาที่เป็นประโยชน์ นั่นแหล่ะคือ ฤกษ์ดี
14-10-2558 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ อัดเชวะ กิดจะมาตับปัง รีบทำความเพียร ตั้งแต่วันนี้
13-10-2558 วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทา วายะเมเถวะ ปุริโส ยาวะ นิบปะทา ควรพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ
12-10-2558 น อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา นะ อะนัดถะกุสะเลนะ อัดถะจะริยา ฉลาดไม่ถูกเรื่อง ก็ไม่เกิดประโยชน์
11-10-2558 วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ วายะมัดสุ สะกิดเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน
10-10-2558 ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติ ตัง เว พัดเทกะรัดโตติ คนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี
9-10-2558 นาลโส วินฺทเต สุขํ นาละโส วินทะเต สุขัง คนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบสุข
8-10-2558 อปิจ วิเจยฺยทานํปิ สาธุ อะปิจะ วิเจยยะทานังปิ สาธุ การเลือกแล้วจึงให้ เป็นการดี
7-10-2558 สนฺโต สตฺตหิเต รตา สันโต สัดตะหิเต ระตา คนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
6-10-2558 อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ อาปะทาสุ ถาโม เวทิตัพโพ กำลังใจจะรู้ได้ เมื่อคราวมีภัย
5-10-2558 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิดตานิ คันถะติ เมื่อให้ไป ย่อมผูกไมตรีไว้
4-10-2558 อาคนฺตวา สุขทุกฺเขน ผุฏฺโฐ อาคันตะวา สุขะทุกเขนะ ผุดโฐ ผู้ที่ถูกสุขและทุกข์ กระทบ ก็ย่อมหวั่นไหว
3-10-2558 ทุกฺเขน ผุฏฺโฐปิ ปโมหเมติ ทุกเขนะ ผุดโฐปิ ปะโมหะเมติ ผู้ถูกความทุกข์กระทบ ย่อมถึงความมืดมน
2-10-2558 ลทฺธา สุขํ มชฺชติ อปฺปปญฺโญ ลัทธา สุขัง มัชชะติ อัปปะปัญโญ คนด้อยปัญญา ได้รับสุข ย่อมมัวเมา
1-10-2558 อตฺตา หิ อตฺตโน คติ อัตตา หิ อัตตะโน คติ ตนเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตน
Download