พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2560 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวะรานิ จะ พึงระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
29-9-2560 อตฺตานํ อุปมํ กเร อัดตานัง อุปะมัง กะเร พึงกระทำตนเป็นอุปมา
28-9-2560 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม เพราะตนเองฝึกตนเอง ได้ยากยิ่ง
27-9-2560 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
26-9-2560 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ พึงเจริญเมตตา เพื่อละความพยาบาท
25-9-2560 ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ ทุกขัง คะหะปะตัง สาธุ ผู้ครองเรือน ต้องขยันจึงจะดี
24-9-2560 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะพิดถะเรถะ กันละยาเน ควรใฝ่ทำแต่ความดี
23-9-2560 ทีปโท โหติ จกฺขุโท ทีปะโท โหติ จักขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา
22-9-2560 ตถาหิ ธีรา สุกตญฺญุรูปา ตะถาหิ ธีรา สุกะตัญญุรูปา ผู้มีปัญญา ย่อมมีความกตัญญู
21-9-2560 อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
20-9-2560 ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง เยาวชน คือรากฐานของมวลมนุษย์
19-9-2560 ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ ยัตถะ อัตถาวะหัง สุตัง ศิลปะที่ศึกษาดีแล้ว ย่อมนำประโยชน์มาให้
18-9-2560 สจฺเจนาลิกวาทินํ สัจเจนาลิกะวาทินัง จงชนะคนพูดเท็จด้วยคำจริง
17-9-2560 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง
16-9-2560 สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี
15-9-2560 อนยํ นยติ ทุมฺเมโธ อะนะยัง นะยะติ ทุมเมโท คนพาล มักชักนำในทางผิด
14-9-2560 อธุรายํ นิยุญฺชติ อะธุรายัง นิยุนชะติ คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
13-9-2560 วินยํ โส น ชานาติ วินะยัง โส นะ ชานาติ คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
12-9-2560 สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ
11-9-2560 ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ ทุนนะโย เสยยะโส โหติ คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ
10-9-2560 สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ สัทธัมโม คะรุกาตัพโพ ควรเคารพธรรม
9-9-2560 ธมฺมปีติ สุขํ เสติ ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้อิ่มในธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข
8-9-2560 น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี นะ ทุคคะติง คัจฉะติ ธัมมะจารี ผู้ประพฤติธรรม ย่อมไม่ไปทุคติ
7-9-2560 อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข อะนุปาทา จิดตัดสะ วิโมกโข จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง
6-9-2560 สพฺเพธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย สัพเพธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น
5-9-2560 ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ จงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
4-9-2560 ธมฺมาธิโป จ อนุธมฺมจารี ธัมมาธิโป จะ อะนุธัมมะจารี ควรประพฤติธรรม ให้สมควรแก่ธรรม
3-9-2560 สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ สัพพะระติง ธัมมะระติ ชินาติ ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
2-9-2560 ธมฺมํ จเร สุจริตํ ธัมมัง จะเร สุจะริตัง ควรประพฤติธรรมให้ดี
1-9-2560 สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สตัญจะ ธัมโม นะ ชะรัง อุเปติ ธรรมะของคนดี ไม่มีล้าสมัย
Download