พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-11-2558 น ปณฺฑิตา อตฺตสุขสฺส เหตุ นะ ปัณฑิตา อัตตะสุขัสสะ เห-ตุ บัณฑิตไม่ประพฤติกรรมชั่วช้า
29-11-2558 สติมโต สุเว เสยฺโย สติมะโต สุเว เสยโย คนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
28-11-2558 อุยฺยุญชนฺติ สตีมนฺโต อุย ยุน ชันติ สตีมันโต คนมีสติ ย่อมขยัน
27-11-2558 สติมา สุขวิหารี สติมา สุขะวิหารี ผู้มีสติ ย่อมอยู่เป็นสุข
26-11-2558 สติมา สุขเมธติ สติมา สุขะเมธะติ คนมีสติ ย่อมประสบความสุข
25-11-2558 มนสฺส สติ ปฏิสรณํ มนัสสะ สติ ปฏิสะระณัง สติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
24-11-2558 ตสฺมา สีลํ วิโสธเย ตัด สะหมา สีลัง วิโสธะเย พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์
23-11-2558 สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ สังวาเสนะ สีลัง เวทิตัพพัง ศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
22-11-2558 สีลวโต เจโตปณิธิ สีละวะโต เจโตปะณิธิ ความตั้งใจของผู้มีศีล ย่อมสำเร็จได้
21-11-2558 สุขํ ยาว ชรา สีลํ สุขัง ยาวะ ชรา สีลัง ศีล ให้สุขตราบเท่าชรา
20-11-2558 สีลคนฺโธ อนุตฺตโร สีละคันโธ อนุตตะโร กลิ่นของศีล ยอดเยี่ยมที่สุด
19-11-2558 สีลํ โลเก อนุตฺตรํ สีลัง โลเก อนุตตะรัง ศีล ยอดเยี่ยมในโลก
18-11-2558 ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ ทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติ บุญ ย่อมเจริญแก่ผู้ให้
17-11-2558 นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา นิวัดตะยันติ โสกัมหา คนใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า
16-11-2558 ทานํ ยตฺถ จิตฺตํ ปสีทติ ทานัง ยัตถะ จิตตัง ปะสีทะติ ใจเลื่อมใสในที่ใด ควรให้ทานในที่นั้น
15-11-2558 มจฺเฉรํ ททโต มลํ มัจเฉรัง ทะทะโต มะลัง ความตระหนี่ เป็นมลทินของผู้ให้
14-11-2558 น กทริยา เทวโลกํ วชนฺติ นะ กะทะริยา เทวะโลกัง วะชันติ คนตระหนี่ ไปสวรรค์ไม่ได้เลย
13-11-2558 ปุญญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญนำความสุขมาให้
12-11-2558 ธมฺมลทฺธสฺสปิ สาหุ ทานํ ธัมมะลัทธัสสะปิ สาหุ ทานัง ทานที่ให้แก่ผู้มีธรรม เป็นการดี
11-11-2558 ปาณฆาตี หิ โสจติ ปาณะฆาตี หิ โสจะติ ผู้ที่เบียดเบียน ย่อมมีแต่ความเศร้าโศก
10-11-2558 น ปาโณ ปาณินํ หญฺเญ นะ ปาโณ ปาณินัง หัญเญ เป็นคน ไม่ควรเบียดเบียนกัน
9-11-2558 นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา นิชฌัตติพะลา ปัณฑิตา คนดี ย่อมไม่คอยเพ่งโทษของคนอื่น
8-11-2558 ชานาติ สจฺจํ วา มุสา ชานาติ สัจจัง วา มุสา คำพูดจริงหรือเท็จ ตนเองย่อมรู้ดี
7-11-2558 อกาเลน ยาจนาย จ อะกาเลนะ ยาจะนายะ จะ มิตรหน่ายแหนง เพราะเอ่ยขอในกาลไม่ควร
6-11-2558 อสโมสรเณน จ มิตฺตา ชีรนฺติ อะสะโมสะระเณนะ จะ มิตตา ชีรันติ มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะไม่ไปมาหาสู่กัน
5-11-2558 อจฺจาภิกฺขณสํสคฺคา มิตฺตา ชีรนฺติ อัจจาภิกขะณะสังสัคคา มิตตา ชีรันติ มิตรย่อมแหนงหน่าย เพราะอยู่คลุกคลีเกินไป
4-11-2558 อภชนฺตํ น ภชฺชเย อะภะชันตัง นะ ภัชชะเย คนไม่ยินดีคบ ก็อย่าคบหา
3-11-2558 ภเช ภชนฺตํ ปุริสํ ภะเช ภะชันตัง ปุริสัง ควรคบกับคนที่ยินดีคบด้วย
2-11-2558 สาธุ สมฺพหุลา ญาตี สาธุ สัมพะหุลา ญาตี มีหมู่ญาติมากมาย นั่นแหล่ะดี
1-11-2558 ยถาวาที ตถาการี ยะถาวาที ตะถาการี คนจริงพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
Download