พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-4-2560 โยคา เว ชายะเต ภูริ โยคา เว ชายะเต ภูริ ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการใช้
29-4-2560 สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา สากัจฉายะ ปัญญา เวทิตัพพา ปัญญา รู้ได้ด้วยการสนทนา
28-4-2560 ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฏฺฐํ ปัญญายะ ติดตีนัง เสดฐัง อิ่มด้วยปัญญา ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย
27-4-2560 ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ ปัญญา หิ เสดฐา กุสะลา วะทันติ คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐสุด
26-4-2560 ปญฺญา เจนํ ปสาสติ ปัญญา เจนัง ปะสาสะติ ปัญญา เป็นเครื่องปกครองตัว
25-4-2560 ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญา วะ ธะเนนะ เสยโย ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์
24-4-2560 ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญา นะรานัง ระตะนัง ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน
23-4-2560 นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา นัตถิ ปัญญาสะมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
22-4-2560 ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญา โลกัสสะมิ ปัชโชโต ปัญญา เป็นดวงชวาลาในโลก
21-4-2560 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
20-4-2560 อนุมชฺฌํ สมาจเร อะนุมัดชัง สะมาจะเร ควรทำให้พอเหมาะ พอดี
19-4-2560 จาคมานุพรูเหยฺย จาคะมานุ พรูเหยยะ จงเพิ่มพูนความเสียสละ
18-4-2560 ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ทะทัง มิตตานิ คันถะติ ผู้ให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้
17-4-2560 อปิจ วิเจยฺยทานํปิ สาธุ อะปิจะ วิเจยยะทานังปิ สาธุ ทานที่บุคคลเลือกให้ เป็นการดี
16-4-2560 ธมฺมลทฺธสฺสปิ สาหุ ทานํ ธัมมะลัทธัสสะปิ สาหุ ทานัง ทานที่ให้ผู้มีธรรม เป็นการดียิ่ง
15-4-2560 ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิ ควรทำบุญ เพราะบุญนำสุขมาให้
14-4-2560 วิสฺสาสปรมา ญาติ วิสสาสะปะระมา ญา-ติ คนคุ้นเคย ไว้ใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง
13-4-2560 ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ยกย่องผู้ควรยกย่อง เป็นอุดมมงคล
12-4-2560 ปาปา จิตฺตํ นิวารเย ปาปา จิตตัง นิวาระเย ควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่ว
11-4-2560 กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ กะตัดสะ นัดถิ ปะติการัง สิ่งที่ทำแล้ว ทำคืนไม่ได้
10-4-2560 กยิรา เจ กริยาเถนํ กะยิรา เจ กะริยาเถนัง ถ้าจะทำ ทำให้เต็มที่และดีที่สุด
9-4-2560 นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ นาด มะเส อัตตัดถะปันยัมหิ อย่าไว้ใจ คนที่เห็นแก่ตัว
8-4-2560 ขนฺติ หิตสุขาวหา ขันติ หิตะสุขาวะหา ความอดทนจะนำมาซึ่งประโยชน์ คือความสุข
7-4-2560 จช ทุชฺชนสํสคฺคํ จะชะ ทุดชะนะสังสัคคัง ควรหลีกเลี่ยงคนพาล
6-4-2560 ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญานํ ราชา รัดถัดสะ ปัญญานัง ผู้ปกครอง เป็นเครื่องส่องถึงประเทศ
5-4-2560 ภช สาธุสมาคมํ ภะชะ สาธุสมาคะมัง ควรคบกับบัณฑิต
4-4-2560 นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา นิวัตตะยันติ โสกัมหา คนใจการุณย์ ช่วยคนให้หายโศกเศร้า
3-4-2560 กร ปุญฺญมโหรตฺตํ กะระ ปุญญะมะโหรัตตัง ควรทำความดีเป็นนิจ
2-4-2560 อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํ อัตโถ อัตถัสสะ นักขัตตัง ประโยชน์นั่นแหล่ะ คือฤกษ์ดีแท้
1-4-2560 อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา อัตโถ พาลัง อุปัจจะคา ประโยชน์ ย่อมล่วงเลยคนโง่เขลา
Download