พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
31-7-2559 ยญฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ ยัญเจ ชีเว อะธัมมิกัง มีชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ประเสริฐเลย
30-7-2559 อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ อนุปาทา วิมุจจันติ ผู้หลุดพ้น เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
29-7-2559 นนฺทิ ทุกฺขสฺส มูลํ นันทิ ทุกขัสสะ มูลัง ความเพลิดเพลิน เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์
28-7-2559 สติมโต สุเว เสยฺโย สะติมะโต สุเว เสยโย ผู้มีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
27-7-2559 สติมา สุขเมธติ สะติมา สุขะเมทะติ ผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
26-7-2559 นิรยํ ปาปกมฺมนฺตา นิระยัง ปาปะกัมมันตา ผู้ทำบาป ย่อมไปสู่นรก
25-7-2559 ปุญฺญกมฺมา จ สุคตึ ปุญญะกัมมา จะ สุคะติง ผู้ทำบุญ ย่อมไปสู่สุคติ
24-7-2559 ปุญฺญํ โจเรหิ ทหรํ ปุญญัง โจเรหิ ทะหะรัง บุญ อันโจร ขโมยไปไม่ได้
23-7-2559 น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินา นะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินา คนทำความชั่ว ย่อมไม่มีความสุข
22-7-2559 ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ตันจะ กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นดี
21-7-2559 น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ นะ ตัง กัมมัง กะตัง สาทุ สิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง สิ่งนั้นไม่ดี
20-7-2559 อปฺปํ วา ยทิวา พหุ อับปัง วา ยะทิวา พะหุ เป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย
19-7-2559 ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
18-7-2559 หทยสฺส สทิสี วาจา หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา คำพูดส่องเห็นน้ำใจ
17-7-2559 อปฺปตฺโต โน อุลฺลเป อัปปัตโต โน อุลละเป เมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง ไม่พึงพูดโอ้อวด
16-7-2559 อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา อัตถัมหิ ชาตัมหิ สุขา สหายา เพื่อนช่วยให้เกิดสุข เมื่อเกิดมีเรื่องราว
15-7-2559 มิตฺตทุพโภ หิ ปาปโก มิตตะทุพโภ หิ ปาปะโก ผู้ทำร้ายมิตร เป็นคนเลว
14-7-2559 วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ วิสสาสา ภะยะมันเวติ เพราะไว้วางใจ ภัยจะตามมา
13-7-2559 วิสฺสตฺเถปิ น วิสฺสเส วิสสัตเถปิ นะ วิสสะเส ถึงคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรวางใจ
12-7-2559 สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ สาทุ ปาเปนะ ทุกกะรัง ความดี คนชั่วทำยาก
11-7-2559 สุกรํ สาธุนา สาธุ สุกะรัง สาทุนา สาทุ ความดี คนดี ทำง่าย
10-7-2559 นตฺถิ พาเล สหายตา นัตถิ พาเล สหายะตา ความเป็นเพื่อน ไม่มีในคนพาล
9-7-2559 น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ นะ วิสสะเส อะวิสสัตเถ ไม่ควรวางใจ คนไม่คุ้นเคย
8-7-2559 ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม ทุกโข พาเลหิ สังคะโม สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้
7-7-2559 ญาตีนํว สมาคโม ญาตีนังวะ สมาคะโม การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เหมือนสมาคมแห่งญาติ
6-7-2559 ธีโร จ สุขสํวาโส ธีโร จะ สุขะสังวาโส การอยู่ร่วมกับบัณฑิต เป็นความสุข
5-7-2559 สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ สมาหิโต ยถาภูตัง ปชานาติ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง
4-7-2559 ยํ เว เสวติ ตาทิโส ยัง เว เสวะติ ตาทิโส คบคนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
3-7-2559 อมิตฺเตเนว สพฺพทา อะมิตเตเนวะ สัพพะทา คบคนพาล เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา
2-7-2559 ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส ทุกโข พาเลหิ สังวาโส การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์
1-7-2559 น สาธุ อนิสมฺมการี นะ สาทุ อะนิสัมมะการี ทำการโดยไม่ใคร่ครวญ ไม่ดีเลย
Download