พุทธศาสนสุภาษิต

วัน-เดือน-ปี คำเขียน คำอ่าน คำแปล
30-9-2559 จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตตัง รักเขถะ เมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต
29-9-2559 จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
28-9-2559 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม อัตตา หิ กิระ ทุดทะโม เพราะตนเองฝึกตนเอง ได้ยากยิ่ง
27-9-2559 สุทนฺโต วต ทเมถ สุทันโต วะตะ ทะเมถะ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว จึงควรฝึกคนอื่น
26-9-2559 เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ พึงเจริญเมตตา เพื่อละความพยาบาท
25-9-2559 ขลิตญฺจ จ คาหเย ขะลิตันจะ จะ คาหะเย ไม่ควรยึดถือในความผิดพลาด
24-9-2559 อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ อะพิดถะเรถะ กันละยาเน ควรใฝ่ทำแต่ความดี
23-9-2559 ทีปโท โหติ จกฺขุโท ทีปะโท โหติ จักขุโท ผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา
22-9-2559 นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นัดถิ ชานัง อะปันยัดสะ คนไร้ปัญญา ย่อมไม่พินิจ พิจารณา
21-9-2559 อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตา อินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตา คนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
20-9-2559 ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ ปุตตา วัตถุ มะนุดสานัง เยาวชน คือรากฐานของมวลมนุษย์
19-9-2559 ยตฺถ อตฺถาวหํ สุตํ ยัตถะ อัตถาวะหัง สุตัง ศิลปะที่ศึกษาดีแล้ว ย่อมนำประโยชน์มาให้
18-9-2559 สพฺพํ สุตมธีเยถ สัพพัง สุตะมะธีเยถะ วิชาความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง
17-9-2559 เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิ เอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง
16-9-2559 สาธุ ตสฺส อทสฺสนํ สาธุ ตัดสะ อะทัดสะนัง การไม่พบเห็นคนพาล เป็นการดี
15-9-2559 อนยํ นยติ ทุมฺเมโธ อะนะยัง นะยะติ ทุมเมโท คนพาล มักชักนำในทางผิด
14-9-2559 อธุรายํ นิยุญฺชติ อะธุรายัง นิยุนชะติ คนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
13-9-2559 วินยํ โส น ชานาติ วินะยัง โส นะ ชานาติ คนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
12-9-2559 สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ
11-9-2559 ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติ ทุนนะโย เสยยะโส โหติ คนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ
10-9-2559 กาตํ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา กาตุง มนุสเสนะ ตะถา มนุสสา มนุษย์ทั้งหลาย ไม่อาจทำให้เหมือนกันได้
9-9-2559 ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ ยะถา นะ สักกา ปะฐะวี สมายัง แผ่นดิน ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันได้
8-9-2559 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ สุทัสสัง วัชชะมัญเญสัง ความผิดของคนอื่น เห็นง่าย
7-9-2559 อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ อัตตะโน ปะนะ ทุททะสัง ความผิดของตน เห็นยาก
6-9-2559 สํวเร วิวรานิ จ สังวะเร วิวะรานิ จะ พึงระวังตนมิให้เสื่อมเสีย
5-9-2559 น มชฺเชถ ยสํ ปตฺโต นะ มัดเชถะ ยะสัง ปัดโต เมื่อได้ยศแล้ว ไม่พึงมัวเมา
4-9-2559 อตฺถพยาปตฺติ อพฺยโถ อัตถะพะยาปัดติ อับพะยะโถ เมื่อสูญเสียประโยชน์ ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ
3-9-2559 อหาโส อตฺถลาเภสุ อะหาโส อัดถะลาเภสุ มีประสบผลสำเร็จ ต้องไม่เหลิงลอย
2-9-2559 สังวิภัดชันจะ โภชะนัง สังวิภัดชันจะ โภชะนัง ร่ำรวยแล้ว ก็ควรแบ่งปัน
1-9-2559 ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ ทุกขัง คะหะปะตัง สาธุ ผู้ครองเรือน ต้องขยันจึงจะดี
Download