ชัยนาท

ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากพรรคถูกยุบ

รายชื่อผู้สมัคร สส. เขต 1

1

นาง ปิยนุช ปาปี

ประชาชาติ
2

นาย ณัฐพงศ์ นวลแสง

อนาคตใหม่
3

นาย ประชา ยอดวานิช

ประชาธิปัตย์
4

นาย ภูวภัท เมธากีรติกร

ภูมิใจไทย
5

นาย สุภัทร์ประกร อ่ำสกุล

เพื่อชาติ
6

นาย สนั่น ทองปาน

เสรีรวมไทย
7

นาย สุชาติ อัมพานนท์

ไทยศรีวิไลย์
8

นาย สกณภัทร เรืองคุ้ม

รวมพลังประชาชาติไทย
9

นาย พรหมมิน สีตบุตร

เพื่อไทย
10

นาย สมชาย สิทธิบรวงษ์

ไทยรักษาชาติ
11

นาย อนุชา นาคาศัย

พลังประชารัฐ
12

นาย อนนต์ สิงหะสุริยะ

พลังท้องถิ่นไท
13

นาย กฤติเดช กิตติศาลโชติไพบูลย์

ประชานิยม
14

นาย วิชิต กลัดสุข

ประชาภิวัฒน์
15

นาย บุรินทร์ จิรวัฒน์จรรยา

ประชาชนปฏิรูป
16

นาย ชลอ พวงทอง

พลังปวงชนไทย
17

สิบเอก ประสิทธิ์ แพ่งกลิ่น

ชาติไทยพัฒนา
18

นาย เรวัตร ฟักขาว

เพื่อนไทย
19

นาย ลือชา แย้มขยัน

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
20

นาย ประสาน วงเวียน

พลเมืองไทย
21

นาย ทองเหมาะ สำราญบุญ

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
22

นาง ศุภกาญจน์ โจนส์

เศรษฐกิจใหม่
23

นาย สหาย นิลกำแหง

พลังไทยดี
24

นาย วินัย วุ่นคง

แผ่นดินธรรม
25

นางสาว วรารัตน์ ทองมาก

พลังชาติไทย
26

นาย บุญเลิศ แก้วอินทร์

ภูมิพลังเกษตรกรไทย
27

นาย สมบัติ แก้วคง

ประชาไทย
28

นาย เพทาย ทัพมงคล

พลังประชาธิปไตย

รายชื่อผู้สมัคร สส. เขต 2

1

นางสาว มุกรวี บุญงาม

พลังประชาธิปไตย
2

นาย จิระ เมธีวิวัฒน์

เพื่อชาติ
3

นาย สนธยา ภูษิต

ประชาธิปัตย์
4

นาย วิชาญ วงษ์พานิช

อนาคตใหม่
5

นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา

พลังประชารัฐ
6

นาย ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ไทยรักษาชาติ
7

นาย สมชัย ชัยรัตนงามเดช

ประชาภิวัฒน์
8

นาย ไพบูลย์ เมตตาสุต

ประชานิยม
9

นางสาว ปณิตา อิทธิวรธาดา

รวมพลังประชาชาติไทย
10

นาย ธนพนธ์ แพ่งสภา

พลังท้องถิ่นไท
11

พ.ต.ท. ประเสริฐ อินทร์ทับ

เสรีรวมไทย
12

นาย ธนบดี คุ้มชนะ

ภูมิใจไทย
13

นาง ไขแสง หอมรส

ประชาชนปฏิรูป
14

นาย ปัญญา สุขนิล

ชาติพัฒนา
15

นาย มานัฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล

ชาติไทยพัฒนา
16

นาย บำรุง จีนอ่ำ

เพื่อนไทย
17

นาย สุพจน์ บุญมี

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
18

นาย พิษณุ วงเวียน

พลเมืองไทย
19

นาย ดา ครคง

เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
20

นาย จักรกริช ชะเอม

เศรษฐกิจใหม่
21

นาย อนันต์ น้อยศักดิ์

พลังไทยดี
22

นาย ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์

แผ่นดินธรรม
23

นาย อุกฤษฎ์ เกตุเอม

ไทยศรีวิไลย์
24

นาย บุญชัย จารุพันธุ์

พลังชาติไทย