{channel_category} {/channel_category} ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ
News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

วันนี้เวลา  17.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

              -พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด, ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

               โอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

               ในการนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่..

              -นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

               โอกาสนี้ รองอัยการสูงสุด, อธิบดีอัยการ,สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการอัยการสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

               ในการนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท…

               -นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับจัดทำโครงการจัดสร้างอาคารฝึกอาชีพให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และราษฎรที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นเด็กกำพร้า และอนาถา ครอบครัวประสบสาธารณภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอาชีพให้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554,สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และหนังสือ "บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาชิกรัฐสภา"

               -นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาคแก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

ข่าวที่เกี่ยวข้อง