News

ภานุรัตน์จัดเต็ม : ลูกราชภัฏ..วาดภาพพ่อ

ภานุรัตน์จัดเต็มวันนี้ พาคุณผู้ชมไปชมหนึ่งรูปแบบของความจงรักภักดี ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

ความจงรักภักดีถูกถ่ายทอดผ่านปลายดินสอสีและพู่กัน นักศึกษาสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ต่างบรรจงวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งที่ได้เรียนอยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาที่พระราชทานนามและพระราชลัญจกร ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

พระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ ที่นักศึกษานำมาวาด ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชกรณียกิจสำคัญนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นักศึกษาต่างบอกทุกครั้งที่จรดปลายดินสอสีลงบนกระดาษ ในใจก็นึกถึงแต่พระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์

จึงนับได้ว่านี่เป็นงานศิลปะที่ตั้งใจทำกันมากที่สุดไม่หวังคะแนนจากอาจารย์ผู้สอน เพียงอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพระราชหฤทัยอันตั้งมั่น ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร

พระบรมฉายาสาทิศลักษณ์บางองค์ ผู้วาดตั้งใจสื่อให้เห็นถึงการที่ทรงทุ่มเทพระสติปัญญาและทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงานท่ามกลางอุปสรรคแม้ในความมืดมิด

ไฮไลท์ของงานนี้ คือ พระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ ที่เป็นธนบัตรแบงค์พัน ไม่ใช่เพราะความเหมือนที่นักศึกษาช่วยกันบรรจงวาด แต่เป็นเพราะความหมายที่แฝงอยู่หลายคนอาจไม่เคยสังเกตุ

กระแสพระราชดำรัสที่ยังตราตรึงอยู่ในดวงใจของปวงประชา ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นที่เคารพรักและภักดี ไม่เสื่อมคลาย

กฤษฎา สบายสุข ถ่ายภาพ ภานุรัตน์จัดเต็ม