คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.เสนอรัฐบาลจัดระเบียบบึงราชนก ตอนที่ 4

วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 11:16 น.

Views

น่าสังเกตว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 สำรวจพื้นที่เตรียมขุดลอกแหล่งน้ำ ปริมาณกักเก็บ 3,600,000 ลูกบาศก์เมตร ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนก ระยะที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หวังแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แต่ทว่าเป็นการดำเนินโครงการบนเนื้อที่ 700 ไร่ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2536 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประกวดราคา ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 59 ล้านบาท แล้วจึงขออนุญาตใช้พื้นที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

การดำเนินงานในขณะนั้น สตง. มีหนังสือให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทบทวนโครงการ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนเรื่องการคำนวณราคากลาง ตำแหน่งที่ทิ้งดินและค่าระดับที่อ้างอิงในโครงการ โดยให้ไปกำหนดปริมาณดินในแบบแปลนให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ติดตามผลการขออนุญาตใช้พื้นที่

ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2468 ระบุ บึงราชนก เคยมีระดับน้ำลึกประมาณ 30 เมตร แม้ในยามหน้าแล้งก็ยังมีระดับน้ำประมาณ 6 เมตร การฟื้นฟูบึงราชนก เพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิง รองรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ