นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาความยากจน

วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 11:24 น.

Views

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำหวังยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวแม่ฮ่องสอน หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีลำดับที่ 73 และมีครัวเรือนรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน หรือเส้นแบ่งความยากจน 2,800 ครัวเรือน มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

โดยในการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการจากภาครัฐในพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า  1,600 ล้าน บาทนั้น มีทั้งการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และการขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด

รวมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน เช่น การขอสนับสนุนให้มีเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และเพิ่มผู้ประกอบการบิน เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มาทำงานในพื้นที่ห่างไกล และอนุญาตการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนโดยใช้เอกสารผ่านแดน หรือ Border Pass

คณะนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย  แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และสักการะพระธาตุดอยกองมู สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน