ประกาศรายชื่อ 17 ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 18:43 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน 17 คน ใน 3 สาขา สาขาทัศนศิลป์ 5 คน สาขาวรรณศิลป์ 3 คน และสาขาศิลปะการแสดง 9 คน ประกอบด้วย

สาขาทัศนศิลป์

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/31นายสมศักดิ์_เชาวน์ธาดาพงษ์.jpg       
นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์                      
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/64นายศราวุธ_ดวงจำปา.jpg
นายศราวุธ ดวงจำปา                                 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/31นายเสวต_เทศน์ธรรม.jpg
นายเสวต เทศน์ธรรม                                   
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/64นายสมชาย_แก้วทอง.jpg
นายสมชาย แก้วทอง                                      
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/31นายสิน_พงษ์หาญยุทธ.JPG
นายสิน พงษ์หาญยุทธ

สาขา วรรณศิลป์ ประกอบด้วย

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/78นางเพ็ญศรี_เคียงศิริ.jpg    
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ                                     
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นายพิบูลศักดิ์_ละครพล.jpg
นายพิบูลศักดิ์ ละครพล                                   
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นายเทพศิริ_สุขโสภา.jpg
นายเทพศิริ สุขโสภา

สาขาศิลปะการแสดง

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นางสุรางค์_ดุริยพันธุ์.jpg   
นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์                                     
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/78นางรัตติยะ_วิกสิตพงศ์.jpg
นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์                                 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นายบุญศรี_รัตนัง.jpg
นายบุญศรี รัตนัง                                           
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/64นายวิรัช_อยู่ถาวร.jpg
นายวิรัช อยู่ถาวร                                         
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/78ท่านผู้หญิงวราพร_ปราโมท_ณ_อยุธยา.jpg  
ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมท ณ อยุธยา        
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นายพิมพ์ปฎิภาณ_พึ่งธรรมจิตต์.jpg
นายพิมพ์ปฎิภาณ  พึ่งธรรมจิตต์                   
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/31ศาสตราจารย์_มัทนี_รัตนิน.JPG
ศาสตราจารย์ มัทนี รัตนิน                             
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/64นายยุทธนา_มุกดาสนิท.jpg
นายยุทธนา มุกดาสนิท 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/01/19/45นายคเณศ_เค้ามูลคดี.jpg
นายคเณศ(รอง) เค้ามูลคดี

โดย กระทรวงวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

Tag : ศืิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ